1. Výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozních opatření

OPERAČNÍ PROGRAM Operační program Životní prostředí
ZAMĚŘENÍ Realizace ÚSES a protierozních opatření
ALOKACE 10 000 000 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 100 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí – 100%/0%
Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES – 80%/20%
Opatření zamezující vodní a větrné erozi – 80%/20%
MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ ŽADATELE 5 % (95 % dotace)
DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY 15.03.2019 9:00
DATUM ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 15.03.2019 9:00
DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 29.08.2019 12:00

Text výzvy – 1. Výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozních opatření

Podporované aktivity:
1. Realizace ÚSES:

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

2. Protierozní opatření:

 • podpora opatření zamezujících vodní erozi:
  • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
  • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
  • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
 • podpora opatření zamezující větrné erozi
  • obnova či zakládání větrolamů

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

 

Cílová skupina
Vlastníci a správci pozemků, organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny, správci povodí a správci vodních toků (na území MAS).

 

Povinné přílohy
Podrobný výpis povinných příloh k žádosti o podporu je uveden v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020, příloze č. 1.

Informace o způsobu podání žádosti o podporu
Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+ včetně všech požadovaných příloh definovaných v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020 od prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí ve výzvě MAS. V případě, že to povaha projektu vyžaduje a žadatel nemůže prostřednictvím IS KP14+ dodat projektovou dokumentaci či jiné relevantní přílohy, předloží je ve 2 pare na Místní akční skupinu v tištěné podobě. V takových případech je možné doručit tyto doklady k žádosti Místní akční skupině ještě první pracovní den následující po dni ukončení příjmu žádostí. V případě zaslání příloh poštou je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Navazující dokumentace

1. Výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozních opatření

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *