Projekt MAS Slavkovské bojiště, v rámci výzvy č. 6 IROP Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS byl zaměřen na podporu aktivizace občanů mikroregionu, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova. Konkrétně se jedná o projekt, který zajišťuje naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slavkovské bojiště na období 2014-2020 (SCLLD), kdy finanční prostředky jsou vynaloženy na zabezpečení realizace Výzev MAS a režijní výdaje spojené se SCLLD. Jedná se například o výdaje spojené s pořádanými školeními/semináři k jednotlivým výzvám, zajištění hodnocení a výběru projektů ve výzvách MAS, mzdové a režijní výdaje spojené s realizací SCLLD, metodická a konzultační činnost v oblasti vzdělávání pro školy a školská zařízení – tzv. Šablony atd.

Hlavním cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slavkovské bojiště (dále SCLLD) a posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje a to naplněním dílčích cílů:

  • využití integrovaného nástroje tj. komunitně vedeného místního rozvoje a realizace akčního plánu SCLLD (tj. programových rámců),
  • posílení a rozvoj animační činnosti žadatele v dotčeném území,
  • zlepšení řídících a administrativních schopností žadatele.

Projekt Posílení kapacit MAS Slavkovské bojiště pro počáteční fázi realizace SCLLD je spolufinancován Evropskou unií.


Zdroj financování: Integrovaný regionální operační program
Název projektu: Posílení kapacit MAS Slavkovské bojiště pro počáteční fázi realizace SCLLD
Reg. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001806
Realizace projektu: 1. 7. 2015 – 31. 3. 2018
Výše dotace: 2 492 195,00 
Posílení kapacit MAS Slavkovské bojiště pro počáteční fázi realizace SCLLD

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *