Posílení kapacit MAS Slavkovské bojiště pro počáteční fázi realizace SCLLD

Projekt MAS Slavkovské bojiště, v rámci výzvy č. 6 IROP Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS byl zaměřen na podporu aktivizace občanů mikroregionu, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova. Konkrétně se jedná o projekt, který zajišťuje

Šablony pro NNO

Vážení vedoucí neziskových organizací, dovolujeme si Vás oslovit s možností zapojit se do projektu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v rámci OP VVV MŠMT: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani-2/dokumenty.htm Místní akční skupina bude zjišťovat zájem o zapojení do společného projektu. Prosíme, ozvěte se, pokud jste

Milion stromů pro Jihomoravský kraj

MAS Slavkovské bojiště se zapojila do projektu „Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020“. Jednou z aktivit projektu je aktivizace místních společenství na záchraně a obnově tradičního ovocnářství a vinařství na jižní Moravě. MAS Slavkovské bojiště v březnu oslovila