Členem spolku může být každá právnická a fyzická osoba starší 18-ti let, která má na území spolku trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu, nebo má pro toto území místní příslušnost nebo působnost a ztotožňuje se s cíli činnosti spolku. Členství vzniká na základě písemného přistoupení a schválením valnou hromadou. Právnické osoby zastupují ve spolku statutární zástupci, pokud stanovy nestanoví jinak.

Členská základna je rozdělena do šesti zájmových skupin podle předmětu své činnosti:

  1. Místní samospráva
  2. Zemědělství, výroba a služby
  3. Sport a volný čas
  4. Vzdělávání a kultura
  5. Aktivity pro rodiny
  6. Hasiči

Přihláška za člena MAS