MAS Slavkovské bojiště v současnosti aktualizuje svoji strategie rozvoje území, abychom mohli čerpat další finanční prostředky z fondů EU na období 2021-2027. Jako v uplynulém období se připravujeme na finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (veřejné budovy, bezpečnost v dopravě, infrastruktura pro cyklistickou dopravu, SDH II., III., V., sociální služby, podpora cestovního ruchu, veřejná prostranství), z programu Společné zemědělské politiky (rozvoj a založení zemědělských i nezemědělských podniků, občanská vybavenost, cestovní ruch), z Operačního programu Zaměstnanost (podpora zaměstnanosti, vzdělávací a osvětové aktivity, komunitní centra), z Operačního programu Životní prostředí (komunitní energetika, zadržování vody, odpady). Více v přiložené prezentaci.

Abychom další finanční prostředky zacílili co nejlépe, prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, který by sloužil pro zmapování základních obrysů aktuální situace a potřeb v regionu:

z pohledu podnikatelů

z pohledu občana

z pohledu NNO

Vyberte si dotazník, který je určený právě pro Vás a vyplňte nejpozději do 21.2.

Děkujeme za spolupráci.

Schválená strategie MAS Slavkovské bojiště:

Koncepční část SCLLD MAS Slavkovské bojiště

Programový rámec IROP – indikátory, finanční plán

Programový rámec OP TAK – indikátory, finanční plán

Nepovinné kapitoly a další dokumenty, na které je ve strategii odkazováno:

2.1 Socioekonomická analýza – nepovinná kapitola

2.2 SWOT analýza – nepovinná kapitola

Popis vazeb mezi opatřeními – integrované rysy strategie

Chytrá řešení_MAS JMK

Katalog animačních činností MAS

Vyhodnocení dotazníkového šetření – občan, NNO, PS

Vyhodnocení dotazníkového šetření – obce

Zásobník projektů – sběr 5-9/2021

Sběr projektových záměrů 19.10.2021

Uskutečněné Focus group ke strategii:

2021-04-22 pozvánka 1. focus group

2021-05-27 pozvánka 2. focus group

2021-05-27 prezence 2. focus group – nová SCLLD