MAS Slavkovské bojiště získala podporu z Ministerstva životního prostředí na vytvoření Klimatického plánu pro udržitelnou energii a klima. Na příkladu sedmi obcí z území (Blažovice, Hrušky, Kobylnice, Moutnice, Vážany nad Litavou, Pozořice, Mokrá – Horákov) budou demonstrovány možnosti úspory energií na obecním majetku. Klimatický plán bude vytvářen ve spolupráci s odborníky z Masarykovy univerzity.

Výše jmenované obce přistoupili k Paktu starostů a primátorů, kterým se zavázali ke společnému snižování emisí CO2 (a případně dalších skleníkových plynů) alespoň o 40 % do roku 2030, a to zejména zvyšováním energetické účinnosti a širším využíváním obnovitelných zdrojů energie.

K 30.9.2023 byly ukončeny práce na Klimatických plánech. Každý plán zahrnuje část analytickou a návrhovou s konkrétními mitigačními a adaptačními opatřeními a zdrojů jejich financování. Analýza zkoumá, jak obec hospodaří s vlastními nemovitostmi, ale věnuje se i zastavěnému území obce včetně jejich charakteru i vlastnické struktury, ekonomickým aktivitám na území obce a podnikatelskému sektoru. Byla sestavena základní inventura emisí, bilance spotřeby energií pro obecní budovy, každé veřejné budově byla vytvořena karta stavby.

Plán sleduje i situaci v hospodaření s vodou, odpadovém hospodářství i možný vliv dopravy a mobility. Kromě toho akční plán obsahuje návrhy opatření i v dalších oblastech, které negativně působí na tvorbu emisí skleníkových plynů, tedy v zemědělství či lesnictví, u kterého je kladen důraz na adaptační opatření v krajině a práci s vlastníky půdy se zohledněním uvědomělého přístupu k hospodaření na zemědělské půdě včetně zapojení veřejnosti, osvěty a propagace pozitivního vztahu k zemědělské krajině.

Do tvorby akčního plánu byla zapojena veřejnost prostřednictvím dotazníkového šetření.

 

Den pro klima v Pozořicích

Den pro klima v Otnicích

Klimatický plán

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *