OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program
ZAMĚŘENÍ Kulturní památky
ALOKACE 5 263 160 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 300 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 5 263 160 Kč
MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ ŽADATELE 5 % (95 % dotace)
DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY 1.4.2019 8:00
DATUM ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 1.4.2019 8:00
DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 30.12.2019 12:00

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+.

 

Text výzvy MAS_Slavkovské bojiště, z.s._final č. 6 -IROP-Kulturní památky

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti V6

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení V6

Kontrolni-listy-pro-FNaP_VH – 55_AKTUAL, schváleno ŘO 17.12. a Radou MAS 18. 12.

 

 

Výzva je zaměřena na podporu revitalizací a zatraktivnění:
– památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO – P8_Seznam světového dědictví UNESCO,
– památek zapsaných na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví – P9_Indikativní seznam Světového dědictví UNESCO podporovatelného z IROP_1.2,
– národních kulturních památek k 1. 1. 2014 – P10_Seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014,
– památek zapsaných na Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014 – P11_Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014

Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.

 

Hlavní aktivity projektu:

 • obnova památek (stavba, rekonstrukce a stavební úpravy, odstraňování nepůvodních a nevyhovujících stavebních prvků či staveb, realizace
  inženýrských sítí, restaurátorské a konzervační práce),
 • obnova zahrad a parků, pokud jsou součástí podporovatelných památek nebo samy jsou podporovanou památkou (terénní úpravy, obnova zeleně a vodních
  ploch, budování, úprava a obnova cest, realizace inženýrských sítí),
 • odstraňování přístupových bariér (budování, úprava a obnova přístupových ploch a prvků, určených pro pohyb návštěvníků, budování výtahů
  a bezbariérových prvků pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace),
 • rekonstrukce expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, sociálního zázemí, pořízení nezbytného vybavení a zařízení,
 • restaurování-konzervování movitých předmětů, které jsou součástí podporovaných památek (podmínka doložení restaurátorského záměru při
  žádosti o platbu),
 • zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení (pořízení bezpečnostních prvků a zařízení),
 • modernizace a výstavba nezbytných objektů technického a technologického zázemí (včetně pořízení technologického zařízení a strojů, umožňujících
  funkčnost, zpřístupnění a plnohodnotné využívání památky) a objektů sociálního zázemí, resp. návštěvnické infrastruktury (WC, šatna, pokladna,
  informační centrum, klidová zóna určená pro návštěvníky památky),
 • digitalizace památek a mobiliáře (pouze jako část komplexnějších projektů),
 • pořízení HW a SW nezbytného pro digitalizaci památek, mobiliáře a zabezpečení,
 • konzervátorsko-restaurátorské dílny.

Vedlejší aktivity projektu:

 • osobní náklady projektového týmu,
 • pořízení studie proveditelnosti,
 • pořízení projektové dokumentace, EIA,
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor, inženýring),
 • pořízení odborných nebo znaleckých posudků a analýz,
 • restaurátorské záměry, libreta a projektové dokumentace k expozicím,
 • zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení,
 • služby bezprostředně související s realizací depozitářů a expozic (balení, přeprava, instalace a deinstalace předmětů),
 • pořízení exponátů, modelů a kopií,
 • povinná publicita,
 • nákup pozemků nezbytných pro realizaci, cena pozemku nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů2,
 • nákup staveb nezbytných pro realizaci projektu3.

Oprávnění žadatelé: Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí.
Mezi oprávněné žadatele nepatří fyzické osoby nepodnikající.

Seminář pro žadatele: Pozvánka_školení_pro_žadatele – IROP Kulturní památky

 

 

Dokumenty z hodnocení a výběru projektů:

Kontrolni-listy-pro-FNaP_VH – Zámek Slavkov po doplnění podpis

2020-02-03 zápis z 1.VK

2020-02-14 finální kontrolní list

2020-02-14 zápis z hodnotící komise

2020-02-14 zápis z VK

2020-03-10 zápis z Rady spolku k IROP V6 FINAL

 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou vymezeny ve Specifických pravidlech nadřazené výzvy č. 55 a jsou též vyjmenovány ve výzvě MAS č. 6. Jednou z povinných příloh jsou Studie proveditelnosti (jejich osnovy níže).

P2_Osnova studie proveditelnosti

 

Žádost o podporu se podává elektronicky v systému MS2014+, přístup je možný prostřednictvím tohoto odkazu. Žadatel pro podání žádosti v systému musí mít zřízen elektronický podpis. Manuál, jak podat v systému MS2014+ žádost, viz níže.

P1_Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+

 

Pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP verze 1.12

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzva č. 55

Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 55

Text nadřazené výzvy č. 55

 

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s. – schváleny 23. 8. 2018 Radou MAS

6. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Kulturní památky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *