MAS Slavkovské bojiště vyhlásilo 1. 4. 2022 9. výzvu MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova tentokrát pro obce, svazky obcí, školská zařízení, neziskové a církevní organizace. Příjem žádostí probíhá od 4.4. do 30.6. 2022 přes Portál farmáře. Maximální výše dotace bude 500 tis. Kč. Výše dotace je 80%.

Ke stažení znění výzvy včetně příloh:

Projekt musí být uveden ve strategickém dokumentu obce nebo svazku. Pokud budou v projektu stavební výdaje, je nutné stavební povolení jako příloha k Žádosti o dotaci. Soulad se strategickým dokumentem se dokládá Prohlášením.

Spolky, církve, nadace aj. vedou účetnictví dle Vyhlášky č. 504/2002 Sb. Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. (§7, §8) si účetní jednotky ve vnitropodnikové směrnici stanoví výši ocenění dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku. Dotace nebude poskytována na majetek, který účetní jednotka eviduje pouze na podrozvahových účtech.

Více informací je uvedeno v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

Svoje projekty můžete konzultovat s manažerkou Hanou Tomanovou, písemně emailem na tomanova@slavkovskebojiste.cz nebo na tel. č. 604 318 732. Za konzultaci žádosti jsou preferenční body navíc. Konzultace je možná do 27.6.2022.

Pokud si nejste jisti způsobilostí výdajů, můžete se podívat do seznamu zodpovězených otázek: Časté dotazy

Žádosti musí být podané v informačním systému Portál farmáře. Přístup do Portálu farmáře je umožněn na základě přístupového hesla, které je žadateli vygenerováno po podání žádosti o přístup buď datovou schránkou nebo osobně na pracovištích SZIF, více informací zde: Informace pro žadatele o přístupu do Portálu farmáře a Žádost o přístup do Portálu farmáře.

Po získání přístupu do Portálu farmáře je potřeba vygenerovat žádost. Žádost je ve formátu PDF. Po uložení formuláře žádosti do PC lze na žádosti průběžně pracovat a mailem poslat ke konzultaci.

Podané žádosti budou hodnoceny podle schválené Fiche s preferenčními kritérii (potřeba stáhnout a uložit do PC), které si MAS stanovila. Žadatel musí získat minimální počet bodů. Doporučujeme si body před podáním žádosti zkusit spočítat.

Budou podpořeny projekty podané v těchto třech oblastech:

Veřejná prostranství v obcích

Podpora je zaměřena na veřejná prostranství, a to včetně herních prvků. Veřejným prostranstvím se rozumí veřejná prostranství definované v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších právních předpisů. Podporována budou pouze tato veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce.

Žadatelem v této oblasti může být obec nebo svazek obcí.

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek:
1) vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce zejména úprava povrchů (včetně zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovní mobiliář (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky, květináče, přístřešky do 25 m2 zastavěné plochy),
2) vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla) a další solitérní prvky sloužící k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství
3) herní prvky
4) doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, parkovací stání, odstavné a manipulační plochy) – tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace
5) nákup nemovitosti

Mateřské a základní školy

Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení, a to včetně souvisejícího zařízení školního stravování.

Žadatelem v této oblasti může být obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek:
1) rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy
2) pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy či doprovodného stravovacího zařízení
3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy) – tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace
4) nákup nemovitosti

Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.

Žadatelem v této oblasti může být obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek:
1) rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické místnosti) včetně obecních knihoven
2) nové stavby kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické místnosti)
3) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven
4) mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky (velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany, apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení
5) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení) – tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace
6) nákup nemovitosti

Výzva z Programu rozvoje venkova pro obce a spolky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *