MAS Slavkovské bojiště 25.4. 2024 vyhlásila výzvu a zároveň je otevřen příjem žádostí z 1. výzvy MAS ze Společné zemědělské politiky na Fichi 4 – pro zemědělské a podnikatele a potravináře. Ukončení příjmu žádostí 31.5.2024. Registrace žádostí na SZIF 31.8.2024.

Alokace na výzvu – 10 mil. Kč, výše dotace – 50 %, výše max. způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace podaného projektu – 2 mil. Kč.

Svoje projekty můžete konzultovat s manažerkou Hanou Tomanovou, písemně emailem na tomanova@slavkovskebojiste.cz nebo na tel. č. 604 318 732. Konzultace je možná do 20.5.2024.

Školení pro žadatele bude 30.4. 2024 od 15 hodin na hasičské zbrojnici v Hruškách, Hrušky 2. Za účast na školení jsou preferenční body.

Podané žádosti budou hodnoceny podle Preferenčních kritérií a Interních postupů, které si MAS stanovila. Žadatel musí získat minimální počet bodů. Doporučujeme si body před podáním žádosti zkusit spočítat.

Způsobilé výdaje k výzvě jsou uvedeny v pravidlech pro konečného žadatele: Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projektu rozvoje venkova v rámci SP SZP na období 2023-2027.

Žádosti musí být podané v informačním systému Portál farmáře (Postup pro žadatele pro podávání Žádosti o dotaci a pro MAS) Přístup do Portálu farmáře je umožněn na základě přístupového hesla, které je žadateli vygenerováno po podání žádosti o přístup buď datovou schránkou nebo osobně na pracovištích SZIF, více informací zde: Informace pro žadatele o přístupu do Portálu farmáře a Žádost o přístup do Portálu farmáře.

Pro tuto výzvu platí podmínka přidané hodnoty, kterou musí žadatel uvést ve formuláři Žádosti o dotaci. Přidaná hodnota projektu může spočívat např. v těchto bodech:
1) Žadatel by bez MAS o podporu nežádal
– doloženo starými seznamy vybraných a nevybraných žádostí, je-li prvožadatel, není-li provožadatel, tak doloží, že je to poprvé, co nevyužil služeb zpracovatele.

2) Spolupráce subjektů v území – žadatel doloží memorandum nebo smlouvu o spolupráci, fotografie

3) Nelze financovat z jiné intervence – dle přehledu intervencí, kde lze financovat i jinak než přes MAS

4) Inovativní projekt – definice dle popisu MAS (Inovace v rámci místní působnosti MAS znamenají nová řešení v oblasti zefektivnění provozu zemědělských i nezemědělských podniků, nová řešení v oblasti zkvalitnění životního prostředí (snižování emisí, precizní zemědělství, úspory energie, separace odpadu) nebo využívání digitálních technologií a jejich zavádění do praxe. Žadatel buď novou technologii nevlastní a bude pořizovat novou nebo nová řešení uplatní na stávající technologii, stroji nebo zařízení, které vlastní).

5) Zlepšení sociálního kapitálu – žadatel se zapojuje do akcí s MAS, sdílí zkušenosti, propaguje MAS, doloženo fotografiemi, prezenční listiny, články, odkazy, zápisy, sociální sítě.

Další přílohy:

1. výzva MAS Slavkovské bojiště z programu Společné zemědělské politiky v roce 2024

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *