8. Výzva MAS Slavkovské bojiště – ZÁKLADNÍ ŠKOLY

OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program
ZAMĚŘENÍ Infrastruktura základních škol
ALOKACE 7 789 480 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 300 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 4 000 000 Kč
MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ ŽADATELE 5 % (95 % dotace)
DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY 14.08.2019 8:00
DATUM ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 14.08.2019 8:00
DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 6.11.2019 12:00

 

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+.

 

 • Ve výzvě není možné financovat výstavbu nové ZŠ ve smyslu nového IZO.
 • Předmětem podpory nemůže být rekonstrukce stávajících školních budov pouze z důvodu nevyhovujícího technického stavu.
 • Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS. Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání. Projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP. Hodnocení se provádí na základě MAP platného v době ukončení kolové podvýzvy MAS.
 • Parametry konektivity jsou relevantní pouze v případě, když v rámci projektu v IROP je tato aktivita realizována. Současný stav konektivity ve škole není hodnocen.
 • Klíčová kompetence práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze ve vazbě na další klíčové kompetence, tedy ve vazbě na komunikaci v cizím jazyce, přírodní vědy, technické a řemeslné obory. Odborná učebna počítačů sloužící k výuce informatiky je relevantním záměrem, pokud bude uvedena v MAP v seznamu projektových záměrů.

 

Hlavní podporované aktivity projektu:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb),
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
 • pořízení vybavení budov a učeben,
 • pořízení kompenzačních pomůcek,
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu (dle přílohy č. 7A Specifických pravidel výzvy č. 68).

Vedlejší podporované aktivity projektu:

 • demolice související s realizací projektu,
 • pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy,
 • úpravy zeleně a venkovního prostranství,
 • projektová dokumentace, EIA,
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 • pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),
 • povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel).

 

Hlavní zaměření projektu musí vést k:
a) zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích:
– komunikace v cizích jazycích,
– přírodní vědy,
– technické a řemeslné obory,
– práce s digitálními technologiemi,
b) budování bezbariérovosti,
c) rozšiřování kapacit kmenových učeben ve vazbě na sociální inkluzi či demografickou potřebnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností
(dále jen „ORP“) se sociálně vyloučenou lokalitou (dále jen „SVL“).

 

Oprávnění žadatelé:

 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • obce,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace,
 • organizační složky státu,
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání,
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

 

MAS_Slavkovské bojiště, z.s._výzva č. 8_final01 – IROP – Základní školy II.

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti V8

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení V8

Kontrolni-listy-pro-FNaP_VH – ZŠ II_FINAL verze 29.10 – schváleno ŘO 29. 10., schváleno Radou MAS 31.10

 

Dokumenty hodnocení a výběru projektů:

Kontrolní list FNaP – Těšany FINAL

Kontrolní list FNaP – Hrušky FINAL

Kontrolní list FNaP – Bučovice 710 FINAL

2019-12-09 zápis z úvod. jednání VK

2019-12-16 zápis z hodnotící komise Těšany

2019-12-16 zápis z hodnotící komise Hrušky

2019-12-16 zápis z hodnoticí komise BUČ710

2019-12-16 kontrolní list VH Těšany

2019-12-16 kontrolní list VH Hrušky

2019-12-16 kontrolní list VH Bučovice710

2019-12-16 zápis z VK

2020-01-09 zápis z jednání Rady MAS

 

Seminář pro žadatele – seminář pro žadatele se uskuteční 17.9. 2019 ve 13:00 – pozvánka_školení_pro_žadatele – IROP Základní školy II

Prezentace ze semináře – školení pro žadatele ZŠ II.

 

 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou vymezeny ve Specifických pravidlech nadřazené výzvy č. 68 a jsou též vyjmenovány ve výzvě MAS č. 8. Jednou z povinných příloh je Studie proveditelnosti (její osnova níže).

P4B_Osnova_studie_proveditelnosti_1.2_Infrastruktura ZŠ

 

Žádost o podporu se podává elektronicky v systému MS2014+, přístup je možný prostřednictvím tohoto odkazu. Žadatel pro podání žádosti v systému musí mít zřízen elektronický podpis. Manuál, jak podat v systému MS2014+ žádost, viz níže.

P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+_fin

 

Pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP verze 1.12

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzva č. 68 

Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 68 

Text nadřazené výzvy č. 68

 

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s. – schváleny 23. 8. 2018 Radou MAS

8. Výzva MAS Slavkovské bojiště – IROP – ZÁKLADNÍ ŠKOLY II.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *