18. Výzva MAS Slavkovské bojiště – ZÁKLADNÍ ŠKOLY

OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program
ZAMĚŘENÍ Infrastruktura základních škol
ALOKACE 566 913,16 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 200 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 566 913,16 Kč
MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ ŽADATELE 5 % (95 % dotace)
DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY 14.09.2020 8:00
DATUM ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 14.09.2020 8:00
DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 13.11.2020 12:00

 

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+.

Text výzvy MAS – Základní školy III.

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti V18

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení V18

Kontrolni-listy-pro-FNaP a VH – Základní školy III – 23.11 schváleno ŘO, 24.11. schváleno Radou MAS

 

 • Ve výzvě není možné financovat výstavbu nové ZŠ ve smyslu nového IZO.
 • Předmětem podpory nemůže být rekonstrukce stávajících školních budov pouze z důvodu nevyhovujícího technického stavu.
 • Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS. Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání. Projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP. Hodnocení se provádí na základě MAP platného v době ukončení kolové podvýzvy MAS.
 • Parametry konektivity jsou relevantní pouze v případě, když v rámci projektu v IROP je tato aktivita realizována. Současný stav konektivity ve škole není hodnocen.
 • Klíčová kompetence práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze ve vazbě na další klíčové kompetence, tedy ve vazbě na komunikaci v cizím jazyce, přírodní vědy, technické a řemeslné obory. Odborná učebna počítačů sloužící k výuce informatiky je relevantním záměrem, pokud bude uvedena v MAP v seznamu projektových záměrů.

 

Hlavní podporované aktivity projektu:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb),
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
 • pořízení vybavení budov a učeben,
 • pořízení kompenzačních pomůcek,
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu (dle přílohy č. 7A Specifických pravidel výzvy č. 68).

Vedlejší podporované aktivity projektu:

 • demolice související s realizací projektu,
 • pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy,
 • úpravy zeleně a venkovního prostranství,
 • projektová dokumentace, EIA,
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 • pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),
 • povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel).

 

Hlavní zaměření projektu musí vést k:
a) zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích:
– komunikace v cizích jazycích,
– přírodní vědy,
– technické a řemeslné obory,
– práce s digitálními technologiemi,
b) budování bezbariérovosti,
c) rozšiřování kapacit kmenových učeben ve vazbě na sociální inkluzi či demografickou potřebnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností
(dále jen „ORP“) se sociálně vyloučenou lokalitou (dále jen „SVL“).

 

Oprávnění žadatelé:

 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • obce,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace,
 • organizační složky státu,
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání,
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

 

Dokumenty hodnocení a výběru projektů:

2020-12-14 zápis 1. setkání VK IROP V18

2020-12-17 zápis z hodnotící komise

2020-12-17 kontrolní list VK

2020-12-17 zápis z 2. jednání VK

2021-01-08 zápis z jednání Rady per rollam

 

Seminář pro žadatele se uskuteční 1.10.2020 ve 13:00 na Obecním úřadě v Hruškách u Slavkova 166. 

Prosíme případné zájemce, aby s ohledem na stávající situaci a mimořádná opatření, svoji účast na semináři dopředu oznámili na tel. čísle 732 512 635 nebo na e-mail adamcova@slavkovskebojiste.cz .

Prezentace ze semináře – školení pro žadatele ZŠ III.

 

 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou vymezeny ve Specifických pravidlech nadřazené výzvy č. 68 a jsou též vyjmenovány ve výzvě MAS č. 18. Jednou z povinných příloh je Studie proveditelnosti (její osnova níže).

P4B_Osnova_studie_proveditelnosti_1.3_Infrastruktura ZŠ

 

Žádost o podporu se podává elektronicky v systému MS2014+, přístup je možný prostřednictvím tohoto odkazu. Žadatel pro podání žádosti v systému musí mít zřízen elektronický podpis. Manuál, jak podat v systému MS2014+ žádost, viz níže.

P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+_1.3

 

Pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP verze 1.13

Přílohy Obecných pravidel pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzva č. 68 

Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 68 

Text nadřazené výzvy č. 68

 

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s. – schváleny 23. 8. 2018 Radou MAS

 

 

18. Výzva MAS Slavkovské bojiště – IROP – ZÁKLADNÍ ŠKOLY III.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *