MPSV – Výzva Národního plánu obnovy – Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Číslo výzvy dle MS2014+31_22_002
Druh výzvyKolová
Datum vyhlášení výzvy18.3.2022
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu20.4.2022
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu30. 6. 2022 – 1. kolo uzavírky příjmu žádosti
30. 9. 2022 – 2. kolo uzavírky příjmu žádosti
30. 11. 2022 – finální ukončení příjmu žádosti
Všechna kola budou uzavírána v 16.00 hod. posledního dne lhůty.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace30.6.2025 a zároveň doba realizace projektu nesmí od schválení právního aktu přesáhnout 24 měsíců.
Plánovaná alokace výzvy2,74 mld. Kč
Výše podpory100 % dotace z RRF (bez DPH)
Ex-post financování
Režim podporyPodpora poskytovaná příjemci na základě této výzvy nepředstavuje veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Min. a max. výše dotace na projekt3 mil. – 20 mil. Kč (bez DPH)
Informace z:https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_002-budovani-kapacit-detskych-skupin

Veškeré bližší informace naleznete v těchto dokumentech:

Věcné zaměření výzvy

Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Podporované aktivity

  • nákup nemovitostí včetně pozemků,
  • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny

Blíže viz informace o způsobilosti výdajů v kap. 5 Výzvy, rozděleno na možné hlavní a vedlejší aktivity projektu.

Indikátory

Žadatel vždy volí indikátor s kódem 00051 a následně jeden z indikátorů s kódy 00047,00048, 00049.

  • 00051 – Počet nově vytvořených míst v dětských skupinách.
  • 00047 – Počet nových staveb dětských skupin, jejichž spotřeba primární energie je alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
  • 00048 – Počet renovací dětských skupin, které v průměru dosahují buď alespoň 30 % úspor primární energie, nebo alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů.
  • 00049 – Jiné energeticky účinné renovace dětských skupin, které v průměru nedosahují buď alespoň 30 % úspor primární energie, ani alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů.

ENVI indikátory, které musí příjemce vykazovat (nerelevantní pro novostavby).

  • 32300 – Snížení konečné spotřeby energie
  • 36113 – Snížení emisí CO2
  • 32601 – Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů

Cílová skupina – Rodiče dětí předškolního věku

Vymezení oprávněných žadatelů
Obecně může dle pravidel Národního plánu obnovy oprávněným žadatelem být pouze:
➢ osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ);
➢ osoba, která má aktivní datovou schránku;
➢ osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence,
pokut, dluhu aj. (blíže viz výzva kap. 4.1).
➢ osoba (právnická nebo podnikající fyzická), která má doložitelnou historii existence delší než tři roky.

Pro účely této výzvy jsou oprávněnými žadateli tyto subjekty z celého území ČR:
➢ Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále společně jen „obec“),
Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
➢ Organizační složky státu (dále jen OSS) a jimi zřizované příspěvkové organizace (dále jen PO OSS)
➢ Veřejnoprávní VŠ dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
➢ Ústavy Akademie věd,
➢ Veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích zapsané v Rejstříku veřejných výzkumných institucí,
Spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
Obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
Ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,
Nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§ 394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Povinné přílohy (jejich výčet naleznete ve výzvě v kap. 10)

Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *