Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“) vyhlašuje v souladu se Směrnicí MŽP č. 4/2022 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v letech 2022-2026 výzvu pro příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu – Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B).

Číslo výzvy1/2022
PodprogramyPodprogram B – Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí
Oprávnění příjemci podporyFyzické osoby, právnické osoby
Vyhlášení výzvy1. 5. 2022, 0:00 h
Ukončení výzvy30. 5. 2022, 23:59 h
Výše podporyVýše podpory je poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů. Minimální výše dotace na jednu žádost není stanovena. Maximální výše dotace na jednu žádost činí 250 tis. Kč (včetně DPH).
Alokace40,7 mil. Kč

Veškeré bližší informace a podklady pro podání žádosti o dotaci naleznete ZDE.

Podporované oblasti podpory:

  • B.1 Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy, biotopy z Červeného seznamu biotopů ČR a biotopy zvláště chráněných druhů a druhů z červených seznamů ve volné krajině
    • B.1 a) Vytváření podmínek pro zachování nebo obnovu biotopů uvedených v Červeném seznamu biotopů ČR nebo biotopů s přirozeným výskytem alespoň jednoho stanovištně odpovídajícího druhu uvedeného v některém z aktuálních červených seznamů druhů České republiky nebo uvedeného ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo pro podporu uvedených druhů.
    • B.1 b) Likvidace invazních nepůvodních a expanzivních druhů rostlin a živočichů a omezování jejich výskytu.
  • B.2 Péče o krajinné prvky
    • B.2 a) Péče o významné krajinné prvky a prvky územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“ )
    • B.2 b) Péče o významné a památné stromy, jejich skupiny a stromořadí a péče o genofondové plochy

V rámci PPK B je možno žádat na opatření ve volné krajině, tzn. mimo zvláště chráněná území (národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky).

Finanční prostředky nelze poskytnout na realizaci:
• opatření, jejichž cílem je pouze zhodnocení majetku,
• části opatření, na které byly poskytnuty finanční prostředky z jiných veřejných rozpočtů (tím není dotčena možnost zajištění kofinancování a udržitelnosti projektů),
• opatření investičního charakteru.

Program péče o krajinu 2022 – zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *