Příjem žádostí bude probíhat v druhé polovině 2022.

a) REKONSTRUKCE, OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ A MVN

Dotace až 70 % nákladů stavebně technologické části (max. 2 mil. Kč a zároveň max. do 350 Kč/m3 vytěženého sedimentu)

Předmět dotace:
rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a MVN za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a
vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob pro hašení požáru apod.

Základní podmínky:
– základní parametry nejsou v souladu s normami a je ohrožena bezpečnost vodního díla, nebo je narušena nebo významně omezena jejich hospodářská funkce
– průtočné MVN ( umístěné na vodním toku ) o rozloze větší než 0,5 ha budou po realizaci schopné převézt průtok min. Q100 a bude na nich vyčleněn retenční ochranný prostor min. 10 % celkového prostoru
– v případě odbahnění – mocnost sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm
– prokázání vlastnického práva nebo nabývacího titulu k přímo dotčeným pozemkům

NELZE žádat na :
– výkup pozemků,
– rybochovné zařízení (intenzivní a polointenzivní chov ryb),
– akce, u nichž byla na stejný předmět podpory v posledních 10 letech poskytnuta dotace.

Povinné přílohy k žádosti
– formuláře
– dle pravidel programu platné ohlášení, příp. stanovisko příslušného vodoprávního úřadu, anebo pravomocné územní rozhodnutí
– návrh na změnu v KN, pokud není pozemek pod zátopou uveden jako vodní plocha
– výpis z KN nebo nabývací titul k přímo dotčeným pozemkům
– stanovisko správce povodí k navrhované akci
– dokumentace pro stavební povolen í nebo odpovídajícího rozsahu včetně položkového rozpočtu
– v případě rekonstrukce hráze či souvisejících objektů hydrotechnické výpočty pro převedení návrhového Qn
– u průtočných nádrží a rybníků větších než 0,5 ha hydrotechnické výpočty pro převedení
návrhového Q100 a vyčlenění 10 % retenčního objemu z celkového prostoru rybníka nebo MVN

b) VÝSTAVBA A OBNOVA RYBNÍKŮ A MVN

Dotace až 70 % nákladů stavebně technologické části – max. 4 mil. Kč /ha za každý započatý ha a současně max. do výše 10 mil. Kč

Předmět dotace:
nová výstavba či obnova nerybochovných rybníků a MVN za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků a MVN v případě, že rybník či MVN nebyla funkční po dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob pro případ hašení požárů apod.

Základní podmínky:
– základní parametry nejsou v souladu s normami a je ohrožena bezpečnost vodního díla, nebo je narušena nebo významně omezena jejich hospodářská funkce
– průtočné MVN (umístěné na vodním toku) o rozloze větší než 0,5 ha budou po realizaci schopné převézt průtok min. Q100 a bude na nich vyčleněn retenční ochranný prostor min. 10 % celkového prostoru
– prokázání vlastnického práva nebo nabývacího titulu k přímo dotčeným pozemkům
– uznatelný poměr celkového objemu nádrže k objemu hráze stanoven podle vzorce:

NELZE žádat na :
– výkup pozemků,
– rybochovné zařízení (intenzivní a polointenzivní chov ryb),
– akce, u nichž byl a na stejný předmět podpory v posledních 10 letech poskytnuta dotace

Povinné přílohy k žádosti
– formuláře
– dle pravidel programu platné ohlášení, příp. stanovisko příslušného vodoprávního úřadu, anebo pravomocné územní rozhodnutí
– návrh na změnu v KN, pokud není pozemek pod zátopou uveden jako vodní plocha (neplatí v případě výstavby)
– výpis z KN nebo nabývací titul k přímo dotčeným pozemkům
– stanovisko správce povodí k navrhované akci
– dokumentace pro stavební povolení nebo odpovídajícího rozsahu včetně položkového rozpočtu
– v případě rekonstrukce hráze či souvisejících objektů hydrotechnické výpočty pro převedení návrhového Qn
– u průtočných nádrží a rybníků větších než 0,5 ha hydrotechnické výpočty pro převedení návrhového Q100 a vyčlenění 10 % retenčního objemu z celkového prostoru rybníka nebo MVN

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *