• dotace až 100 % CZV

Předmět dotace: dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustavy veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie.

Dotace se vztahuje na následující aktivity:
a) rekonstrukci existující soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků platných norem na osvětlení a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému VO (= pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel).
b) podporu přípravy pro budoucí dobíjecí stanice (EV ready) pro elektromobily (nikoli elektrokola). Čerpat podporu přípravy pro dobíjecí stanice je možné pouze při současné rekonstrukci VO dle bodu a). Dobíjecí stanice musí být zrealizována do 5 let od vydání Rozhodnutí. Technické parametry dobíjecí stanice si může žadatel určit sám i s ohledem na své potřeby, technické možnosti dané soustavy VO a dle aktuálně dostupných technologií, ale v souladu s platnou legislativou a technickými normami.

Základní podmínky:
• Oprávněným žadatelem je obec nebo společnost 100 % vlastněná obcí (nesmí se nacházet na území Národních parků)
• Za způsobilé výdaje se považují náklady vzniklé a uhrazené od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2025, vyjma nákladů na technické dokumenty nutné k podání žádosti, které mohou být vzniklé od 1. 4. 2021.

Výše podpory:
a) rekonstrukce veřejného osvětlení: dotace 30 Kč za 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně,
max. 4 mil. Kč pro obce do 10 000 obyvatel včetně
max. 10 mil. Kč pro obce nad 10 000 obyvatel
b) podpora přípravy pro dobíjecí stanice (EV ready): dotace 25 000 Kč na přípravu kabeláže pro 1 dobíjecí bod (maximální počet na obec/projekt je 50 ks).

Na co lze čerpat:
– Kabeláž mezi svítidlem a svorkovnicí, kabeláž pro dobíjecí body (EV ready)
– Nástavce, výložníky
– Prvky „smart city“, „smart lighting“
– Revize elektro
– Rozvaděč včetně elektro-výzbroje
– Stožáry vč. základů
– Svítidla (včetně doplnění SB pro splnění požadavků norem ČSN EN 13201)
– Svorkovnice
– TDI
– Výdaje na práci (montáž a demontáž svítidel, instalace stožárů, instalace kabeláže pro EV ready, náklady na plošiny)
– Výdaje na seřízení řídících prvků
– Výdaje na soubor technických dokumentů (pasport, generel, projektová dokumentace, energetický posudek, energetický posudek pro ZVA, měření osvětlení po realizaci projektu)

Nezbytné podklady k žádosti o dotaci:
a) aktivita Rekonstrukce VO
• Energetický posudek, případně energetický audit v souladu s § 9a odst. 1 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Obsah, způsob zpracování a rozsah energetického posudku upravuje vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie ve znění vyhlášky č. 15/2022 Sb. – výpočet úspory musí být min. 30 %
• Potvrzení příslušných orgánů o neexistenci nedoplatků (ne starší 3 měsíců)
• Doklad o vlastnictví zhodnocovaného majetku
• Předmětná část pasportu VO – soupis dotčených a doplněných světelných bodů (dle podmínek MPO)
• Zatřídění komunikací do tříd osvětlenosti – soupis všech dotčených komunikací s přiděleným zatříděním komunikací do tříd osvětlenosti podle ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací osvětlení, a to včetně mapových podkladů situace řešených oblastí
• Projektová dokumentace vč. výpočtů osvětlení a rušivého světla – v minimálním rozsahu položkového rozpočtu (výkaz výměr); časového harmonogramu průběhu akce; popisu stávajícího stavu a návrhu realizace podporovaných opatření v takovém rozsahu, který umožní posouzení splnění podmínek této výzvy a posouzení žádosti – nutno splnit světelně technické výpočty dle požadavků MPO

b) aktivita Podpora přípravy pro dobíjecí stanice (EV ready)
• Soupis plánovaných dobíjecích stanic (čísla RVO, na které jsou napojeny, umístění, číslo nejbližšího světelného bodu)
• Popis řešení EV ready vč. záměru využití a umístění
• Mapový podklad budoucího rozmístění dobíjecích stanic (EV ready)
Důležité dokumenty:

Důležité dokumenty:

Text výzvy

Metodický pokyn – Technika – výzva 1/2022 – Rekonstrukce veřejného osvětlení

Osvětlovací příručka MŽP – výzva NPO 1/2022 – Rekonstrukce veřejného osvětlení

Další důležité informace a dokumenty naleznete ZDE.

Výzva NPO 1/2022 Rekonstrukce veřejného osvětlení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *