Alokace pro celý Jihomoravský kraj byla 48 517 631 Kč. V současné chvíli zůstává k dočerpání cca 18 mil. Kč.

V rámci kraje se počítá s výběrem 2-4 komplexních projektů, tématicky zaměřených na rekontrukci/výstavbu veřejných budov. Ty už musí mít v této chvíli připravenou projektovou dokumentaci. Stavební povolení stačí v 1. čtvrtletí roku 2024.

Nyní probíhá sběr záměrů. V případě zájmu o čerpání dotace vyplňte do 22. 3. 2024 tabulku pro výběr projektových záměrů do výzvy CLLD OPŽP 21+.

Do konce března bude probíhat sběr záměrů z celého území Jihomoravského kraje. Záměry následně budou poslány řídícímu orgánu OP ŽP. Samotná výzva na čerpání dotace z OP ŽP bude vyhlášena v 1. čtvrtletí roku 2024.

Pro orientaci v projektové žádosti je potřeba si nastudovat:

Seznam podkladů potřebných k podání projektu do výzvy CLLD OPŽP:

  • PENB – průkaz energetické náročnosti budovy, a to jak před provedením opatření, tak výpočet po provedení opatření). Tyto dvě výsledné hodnoty se zapisují do bodovací tabulky a úspora by měla být větší než 30%. Oba PENB se dokládají k žádosti jako podklad pro kontrolu. PENB počítá energetický expert a pro výpočet je nutná základní projektová dokumentace projektu, vše podle vzoru a pravidel 38.výzvy OPŽP
  • Náklady – rozpočet projektu, pro jeho sestavení je nutná základní projektová dokumentace, podle vzoru a pravidel 38. výzvy OPŽP
  • Projektová studie,  podle vzoru a pravidel 38. výzvy OPŽP

Výše podpory se odvíjí podle kombinace navržených opatření a lze je dohledat v textu 38. výzvy OPŽP, respektive v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021–2027. Konkrétně pod Specifickým cílem 1.1 Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů, opatřením 1.1.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury, 1.1.3 Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov a 1.1.4 Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu. V případě zdrojů energie pak pod Specifickým cílem 1.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici, pod opatřením 1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy. 

Oproti 38. výzvě OPŽP, byl zvolen postup zvýšení míry dotace, který byl schválen Výborem NS MAS 10.10.2023.

Navýšení míry dotace bylo rozděleno do 3. pásem míry podpory podle počtu realizovaných doplňkových opatření:

  • 1.pásmo – bez navýšení, koeficient 1 (pro projekty, které pouze naplní požadovanou míru úspor energie a pouze 1-2 doplňkové opatření)
  • 2. pásmo – s nízkým navýšením, koeficient 1,35 (pro projekty, které realizují 3-5 doplňková opatření)
  • 3.pásmo – s vyšším navýšením, koeficient 1,70 (pro projekty, které realizují 6-8 doplňkových opatření)

Koeficientem bude vynásobena základní výše jednotkové dotace, jak je uvedena v dokumentaci 38. výzvy OPŽP

Seznam doplňkových opatření pro posouzení komplexnosti projektu je obsažen v dokumentu „výpočet bodů projektových záměrů.xlsx„. Obsahuje v řádcích 8 až 15 celkem 8 typů opatření, přičemž je zdůrazněno, že opatření musí být realizováno v plném rozsahu projektu, ne pouze dílčím způsobem.

Webinář k nastavení programu OPŽP pro MAS pořádaný SFŽP je ke shlédnutí zde.

V případě zájmu nebo nejasností nás kontaktujte ZDE.

INFORMACE K VÝZVĚ OP ŽP PRO MAS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *