OPERAČNÍ PROGRAMIntegrovaný regionální operační program
PODPOROVANÉ AKTIVITYInfrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
OPATŘENÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE1.2 Zkvalitňování výuky na základních školách
ALOKACE VÝZVY MAS (CZV)3 529 000 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT350 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT2 000 000 Kč
MÍRA PODPORY Z EFRR A STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO PROJEKTPřechodový region:
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – 80 %
Státní rozpočet (SR) – 15 %
Vlastní zdroje žadatele: 5 %
DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY23.5.2024 12:00
DATUM ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ23.5.2024 12:00
DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ28.6.2024 12:00

Seminář pro žadatele se uskuteční 4. 6. 2024 ve 14:00 dle zájmu, buďto na hasičské zbrojnici v Hruškách č.p. 2 nebo přímo v kanceláři MAS – OÚ Hrušky, Hrušky 166. Prosím, svoji účast nahlašujte prostřednictvím tohoto formuláře.

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2021+.

Změna oproti období 2014-2020:  Na MAS se prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky:
v9ykw53) budou předkládat pouze zjednodušené projektové záměry, nikoli kompletní projektové žádosti tak, jak tomu bylo v předchozím programovém období. Vzor projektového záměru je přílohou dokumentace k výzvě níže. Součástí datové zprávy s projektovým záměrem musí být i případné přílohy uváděné v textu výzvy.

Podporované aktivity: Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
 • vnitřní konektivita škol;
 • školní družiny a školní kluby;
 • učebny neúplných škol;
 • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí
  • pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
  • pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
  • vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit;

Podrobněji v kapitole 3.3.6 Způsobilé výdaje a v kapitole 4 Kritéria hodnocení projektů, kde jsou uvedeny podmínky přijatelnosti projektů (včetně podmínky souladu s MAP, bezbariérovost apod.).

Způsobilé výdaje:

Základní hlediska způsobilosti výdajů jsou uvedena v kapitole 7 Obecných pravidel. Při financování projektu bude využita paušální sazba ve výši 7 % na paušální náklady. Základní podmínky aplikace paušální sazby jsou uvedeny v kapitole 7.2.3 Obecných pravidel.
Způsobilé výdaje se dělí na: přímé a nepřímé výdaje.

 • přímé výdaje, které musí být doloženy daňovými, účetními či dalšími doklady dle kapitoly 3.3.6.5 těchto Specifických pravidel a na jejichž základě dojde k výpočtu paušálních nákladů,
 • nepřímé, paušální náklady, jejichž výše je stanovena za pomoci paušální sazby a které není potřeba prokazovat daňovými, účetními či dalšími doklady. Náklady, na jejichž financování je použita paušální sazba, nelze zahrnout mezi přímé výdaje projektu.

Výzva a její přílohy:

Interní postupy MAS v1.1

Přílohy IP

Další dokumenty:

Nadřazená výzva ŘO č. 48

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce V48

Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce V48

Tabulka pro ověření neúplných škol v IROP

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce

PŘIJATÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY A JEJICH HODNOCENÍ:

5. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Základní vzdělávání II.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *