9. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Mateřské školy

OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program
ZAMĚŘENÍ Infrastruktura předškolního vzdělávání
ALOKACE  6 631 580 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 500 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 6 631 580 Kč
MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ ŽADATELE 5 % (95 % dotace)
DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY 14.08.2019 8:00
DATUM ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 14.08.2019 8:00
DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 01.11.2019 12:00

 

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+.

Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě na zvýšení nedostatečné kapacity zařízení péče o děti v předškolním věku v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto zařízení. Ve vazbě na hlavní zaměření projektu lze dále realizovat aktivity vedoucí k sociální inkluzi (nákup kompenzačních pomůcek). Kompenzační pomůcky budou podporovány, budou-li součástí projektu další opatření, nikoli jako samostatný projekt. Potřebnost pořízení kompenzačních pomůcek musí být odůvodněna ve Studii proveditelnosti.

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity zařízení, které zajišťuje péči, výchovu a vzdělávání dětí ve věku do 3 let a v předškolním věku.

Hlavní podporované aktivity:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
 • pořízení vybavení budov a učeben,
 • pořízení kompenzačních pomůcek.

Vedlejší podporované aktivity:

 • demolice související s realizací projektu,
 • pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického
  a mechanického zabezpečení,
 • pořízení herních prvků,
 • úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky),
 • projektová dokumentace, EIA,
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),
 • povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel).

Oprávnění žadatelé:

 • obce,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace,
 • organizační složky státu,
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • zařízení péče o děti do 3 let,
 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání,
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti.

 

MAS_Slavkovské bojiště, z.s._výzva č.9_FINAL01 – IROP – Mateřské školy II.

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti V9

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení V9

 

Dokumenty hodnocení a výběru projektů:

 

 

Seminář pro žadatele – 17. 9. 2019 v 16:00 – pozvánka_školení_pro_žadatele – IROP Mateřské školy II

Prezentace ze semináře – školení pro žadatele MŠ II.

 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou vymezeny ve Specifických pravidlech nadřazené výzvy č. 68 a jsou též vyjmenovány ve výzvě MAS č. 9. Jednou z povinných příloh je Studie proveditelnosti (její osnova níže).

P4A_Osnova_studie_proveditelnosti_1.2_Infrastr. pro předškolní vzdělávání

 

Žádost o podporu se podává elektronicky v systému MS2014+, přístup je možný prostřednictvím tohoto odkazu. Žadatel pro podání žádosti v systému musí mít zřízen elektronický podpis. Manuál, jak podat v systému MS2014+ žádost, viz níže.

P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+_fin

 

Pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP verze 1.12

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzva č. 68 

Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 68 

Text nadřazené výzvy č. 68

 

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s. – schváleny 23. 8. 2018 Radou MAS

9. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Mateřské školy II.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *