Operační program Program rozvoje venkova
Opatření SCLLD PRV 2 Rozvoj zpracovatelských podniků
Oprávnění žadatelé Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt
Datum vyhlášení výzvy Leden 2018
Datum ukončení výzvy Únor 2018
Alokace výzvy 2 000 000 Kč
Min. výše způsobilých výdajů 50 000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů 5 000 000 Kč
Výše dotace 45 % / 35 % / 25 % (dle typu příjemce)
Zaměření výzvy

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje:

 • pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů);
 • výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu);
 • investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod;
 • investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů;
 • investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu (např. výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen apod.);
 • pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2;
 • investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu;
 • nákup nemovitosti.

Některé další podmínky:

 • dotaci nelze poskytnout na intervenční sklady;
 • žadatelé musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč;
 • žadatelé, kteří nedisponují alespoň dvěma účetně uzavřenými obdobími, mohou žádat o dotaci v maximální výši 1 000 000 Kč způsobilých výdajů na projekt;
 • v případě, že projekt / část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, musí žadatel při podání žádosti o dotaci na MAS v prosté kopii doložit příslušné opatření stavební úřadu, které je zároveň pravomocné a platné (v případě veřejnoprávní smlouvy platné a účinné);
 • v případě, že projekt / část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, musí žadatel při podání žádosti o dotaci na MAS v prosté kopii doložit stavebním úřadem potvrzenou projektovou dokumentaci předkládanou k řízení stavebního úřadu;
 • v případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, musí žadatel při podání žádosti o dotaci na MAS v prosté kopii doložit znalecký posudek, ne starší 6 měsíců;
 • k některým preferenčním kritériím se váže povinnost doložení některých dalších příloh, přičemž nedoložení těchto příloh může znamenat nižší bodový zisk ve fázi věcného hodnocení projektů.
Fiche 2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *