Operační program Program rozvoje venkova
Opatření SCLLD PRV 4 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky
Oprávnění žadatelé Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci
Datum vyhlášení výzvy Leden 2018
Datum ukončení výzvy Únor 2018
Alokace výzvy 8 000 000 Kč
Min. výše způsobilých výdajů 50 000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů 5 000 000 Kč
Výše dotace 45 % / 35 % / 25 % (dle typu příjemce)
Zaměření výzvy

Cílem výzvy je prostřednictvím investic do nové výstavby, stavební obnovy či pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení zvýšit konkurenceschopnost  místních podnikatelů. Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE:

 • C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva);
 • F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost);
 • G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách);
 • J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61);
 • M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70);
 • N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby);
 • N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1);
 • N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti);
 • N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav);
 • N 82.92 (Balicí činnosti);
 • P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.);
 • S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost);
 • S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).

V případě uvádění produktů na trh, jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU.

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje:

·    stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušného zázemí);

·    pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání);

·    doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně);

·    nákup nemovitosti (max. 10 % celkové výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace na daný projekt).

Některé další podmínky:

·    dotaci nelze poskytnout na nákup zemědělských a lesnických strojů (tj. strojů označených kategorií T, C, S – traktory a ostatní zemědělské nebo lesnické stroje);

·    žadatelé musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč;

·    žadatelé, kteří nedisponují alespoň dvěma účetně uzavřenými obdobími, mohou žádat o dotaci v maximální výši 1 000 000 Kč způsobilých výdajů na projekt;

·    v případě, že projekt / část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, musí žadatel při podání žádosti o dotaci na MAS v prosté kopii doložit příslušné opatření stavební úřadu, které je zároveň pravomocné a platné (v případě veřejnoprávní smlouvy platné a účinné);

·    v případě, že projekt / část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, musí žadatel při podání žádosti o dotaci na MAS v prosté kopii doložit stavebním úřadem potvrzenou projektovou dokumentaci předkládanou k řízení stavebního úřadu;

·    v případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, musí žadatel při podání žádosti o dotaci na MAS v prosté kopii doložit znalecký posudek, ne starší 6 měsíců;

·    k některým preferenčním kritériím se váže povinnost doložení některých dalších příloh, přičemž nedoložení těchto příloh může znamenat nižší bodový zisk ve fázi věcného hodnocení projektů;

·    je-li součástí projektu ubytovací zařízení, musí se jednat o zařízení v souladu s § 2 odst. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území včetně navazujících změn vyhlášky, a dále o zařízení s kapacitou nejméně 6 lůžek, max. však 40 lůžek, kapacita 40 lůžek se vztahuje k ubytovacímu zařízení splňujícímu samostatný funkční celek (např. se samostatnou recepcí, sociálním zařízením, oplocením, s vlastním názvem a propagací apod.).

 

Fiche 3

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *