Operační program Operační program Zaměstnanost
Opatření SCLLD OPZ 5 Prorodinná opatření
Oprávnění žadatelé Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Poradenské a vzdělávací instituce; Sociální partneři; Školy a školská zařízení, OSVČ, Obchodní korporace.
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu    8.12. 2017 od 8:00 hodin
Ukončení příjmu žádostí o podporu 31.1. 2018 ve 12:00 hodin
Alokace výzvy 6 155 000 Kč
Min. výše způsobilých výdajů 400 000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů 2 000 000 Kč
Výše dotace 100 % / 95 % / 85 % (dle typu příjemce)
Zaměření výzvy Cílem výzvy je podpora vzniku nových a udržení stávajících zařízení pro umístění předškolních a školních dětí s ohledem na podporu lepšího uplatnění rodičů na trhu práce.

Podpora je realizována formou nabídky doplňkových aktivit pečujících o děti v době, kdy jsou jejich rodiče v zaměstnání. Jedná se o:

Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování: Podpora je určena na vybudování a zajištění služeb péče o děti, které doplní stávající kapacitu institucionálních forem. Cílem je podpořit zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání. V současné době si řada rodičů musí přizpůsobit zaměstnání vzdělávacím institucím a jejich provozní době, případně už při výběru nového zaměstnání jsou provozní dobou limitování.

Doprovody na kroužky a zájmové aktivity: Podpora je na zajištění bezpečné cesty na odpolední kroužky a zájmové aktivit pro děti ve formě doprovodu. Doprovody na kroužky a zájmové aktivity mají být cíleně pro děti, jejichž rodiče jsou v době zmíněných aktivit v zaměstnání a nemají možnost zajistit dětem bezpečný doprovod na odpolední aktivity.

Příměstské tábory: Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin, kdy institucionální vzdělávací služby nefungují a rodiče dětí jsou nuceni řešit zajištění péče o ně. Smyslem podpory je umožnit rodičům vykonávat své zaměstnání v maximální míře ve formě služeb péče o děti.

Společná doprava dětí do/z škol: Podpora je určena na zajištění dopravy dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora. Snahou je podpořit rodiče v oblasti zaměstnanosti, kdy rodiče nemusí své zaměstnání přizpůsobovat provozním dobám výše zmíněných vzdělávacích institucí či příměstských táborů.

Vzdělávání pečujících osob: Jedná se o další profesní vzdělávání pro pečující osoby zaměřené na zlepšení jejich přístupu na trh práce, včetně výkonu samostatné výdělečné činnosti. Volba profesního vzdělávání musí odpovídat potřebám podporované cílové skupiny a musí mít vazbu na projektem deklarované pracovní uplatnění.

Kombinace předešlých bodů: V rámci žádosti a projektu je možné kombinovat předešlé aktivity do jednoho projektu, nicméně je důležité si nastudovat specifika jednotlivých aktivit, kde jsou konkrétní podmínky uvedeny.

Dokumenty Výzvy priloha-c.1-popis-podporovanych-aktivit
priloha-c.2-hodnoceni-a-vyber-projektu
priloha-c.-3-eticky-kodex
priloha-c.-4-stanovy-mas-sb
text-vyzvy-opz-prorodinn-opatreni
jednaci-rad-kontrolni-komise
jednaci-rad-rad-spolku
jednaci-rad-rad-vyberove-komise
Další dokumenty OPZ Výzva č. 047 pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, včetně příloh ke stažení zde

Pravidla pro žadatele a příjemce OPZ ke stažení zde

Pravidla pro zapojení místních akčních skupin do OPZ při implementaci strategií CLLD ke stažení zde

Obvyklé ceny zařízení a vybavení

Podklady ze školení

 

Prezenční listiny a zápisy z fáze hodnocení, výběru a schvalování projektů

Hodnocení projektů ve fázi věcného hodnocení

Prezentace ze školení pro žadatele

Pozvánka na školení pro žadatele

Výzva č. 1 z OPZ Prorodinná opatření

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *