1. Výzva MAS Slavkovské bojiště – ZÁKLADNÍ ŠKOLY
OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program
ZAMĚŘENÍ Infrastruktura základních škol
ALOKACE 15 000 000 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 500 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 4 000 000 Kč
MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ ŽADATELE 5 % (95 % dotace)
DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY 07.09.2018 8:00
DATUM ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 07.09.2018 8:00
DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 15.01.2019 12:00

Seminář pro žadatele se uskuteční 2. 10. 2018 v 17:00 na Obecním úřadě v Hruškách u Slavkova.

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+.

 

 • Ve výzvě není možné financovat výstavbu nové ZŠ ve smyslu nového IZO.
 • Předmětem podpory nemůže být rekonstrukce stávajících školních budov pouze z důvodu nevyhovujícího technického stavu.
 • Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS. Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání. Projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP. Hodnocení se provádí na základě MAP platného v době ukončení kolové podvýzvy MAS.
 • Parametry konektivity jsou relevantní pouze v případě, když v rámci projektu v IROP je tato aktivita realizována. Současný stav konektivity ve škole není hodnocen.
 • Klíčová kompetence práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze ve vazbě na další klíčové kompetence, tedy ve vazbě na komunikaci v cizím jazyce, přírodní vědy, technické a řemeslné obory. Odborná učebna počítačů sloužící k výuce informatiky je relevantním záměrem, pokud bude uvedena v MAP v seznamu projektových záměrů.

Hlavní podporované aktivity projektu:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb),
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
 • pořízení vybavení budov a učeben,
 • pořízení kompenzačních pomůcek,
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu (dle přílohy č. 7A Specifických pravidel výzvy č. 68).

Vedlejší podporované aktivity projektu:

 • demolice související s realizací projektu,
 • pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy,
 • úpravy zeleně a venkovního prostranství,
 • projektová dokumentace, EIA,
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 • pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),
 • povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel).

 

Hlavní zaměření projektu musí vést k:
a) zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích:
– komunikace v cizích jazycích,
– přírodní vědy,
– technické a řemeslné obory,
– práce s digitálními technologiemi,
b) budování bezbariérovosti,
c) rozšiřování kapacit kmenových učeben ve vazbě na sociální inkluzi či demografickou potřebnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností
(dále jen „ORP“) se sociálně vyloučenou lokalitou (dále jen „SVL“).

 

Oprávnění žadatelé:

 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • obce,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace,
 • organizační složky státu,
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání,
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Úplné znění textu výzvy č. 1 – MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – Základní školy – aktuální verze ke 14.1.2019

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti V11 – aktuální verze ke 14. 1. 2019

Úplné znění textu výzvy č. 1 – MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – Základní školy – neaktuální verze

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti V1

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení V1

Kontrolní listy FNaP a VH MAS 1. výzva MAS – Základní školy – verze platná k 15. 1. 2019

 

Dokumenty hodnocení a výběru projektů:

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti – projekt ZŠ Sivice

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti – projekt ZŠ Mokrá-Horákov

Zápis z hodnotící komise – projekt ZŠ Mokrá-Horákov – věcné hodnocení

Zápis z hodnoticí komise – projekt ZŠ Sivice – věcné hodnocení

Zápis z výběrové komise – věcné hodnocení projektů 5.3.2019 

Zápis z Rady spolku – výběr projektů

 

Seminář pro žadatele – 2. 10. 2018 v 17:00 Obecní úřad Hrušky u Slavkova

Pozvánka na seminář pro žadatele – IROP Základní školy

Prezentace – seminář pro žadatele ZŠ

 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou vymezeny ve Specifických pravidlech nadřazené výzvy č. 68 a jsou též vyjmenovány ve výzvě MAS č. 1. Jednou z povinných příloh je Studie proveditelnosti (její osnova níže).

P4B_Osnova_studie_proveditelnosti_1.2_Infrastruktura

 

Žádost o podporu se podává elektronicky v systému MS2014+, přístup je možný prostřednictvím tohoto odkazu. Žadatel pro podání žádosti v systému musí mít zřízen elektronický podpis. Manuál, jak podat v systému MS2014+ žádost, viz níže.

P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+_fin

 

Pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP verze 1.11

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzva č. 68 

Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 68 

Text nadřazené výzvy č. 68

 

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s. – schváleny 23. 8. 2018 Radou MAS

1. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Základní školy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *