2. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Mateřské školy

OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program
ZAMĚŘENÍ Infrastruktura základních škol
ALOKACE 12 000 000 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 500 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 6 000 000 Kč
MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ ŽADATELE 5 % (95 % dotace)
DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY 07.09.2018 8:00
DATUM ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 07.09.2018 8:00
DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 15.01.2019 12:00

Seminář pro žadatele se uskuteční 2. 10. 2018 v 15:00 na Obecním úřadě v Hruškách.

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+.

 

Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě na zvýšení nedostatečné kapacity zařízení péče o děti v předškolním věku v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto zařízení. Ve vazbě na hlavní zaměření projektu lze dále realizovat aktivity vedoucí k sociální inkluzi (nákup kompenzačních pomůcek). Kompenzační pomůcky budou podporovány, budou-li součástí projektu další opatření, nikoli jako samostatný projekt. Potřebnost pořízení kompenzačních pomůcek musí být odůvodněna ve Studii proveditelnosti.

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity zařízení, které zajišťuje péči, výchovu a vzdělávání dětí ve věku do 3 let a v předškolním věku.

Hlavní podporované aktivity:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
 • pořízení vybavení budov a učeben,
 • pořízení kompenzačních pomůcek.

Vedlejší podporované aktivity:

 • demolice související s realizací projektu,
 • pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického
  a mechanického zabezpečení,
 • pořízení herních prvků,
 • úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní
  prvky),
 • projektová dokumentace, EIA,
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),
 • povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel).

Oprávnění žadatelé:

 • obce,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace,
 • organizační složky státu,
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • zařízení péče o děti do 3 let,
 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání,
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti.

 

Úplné znění výzvy č. 2 – MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – Mateřské školy

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti V2

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení V2

Kontrolní listy hodnocení FNaP a VH MAS – 2. výzva MAS – Mateřské školy – verze platná k 15. 1. 2019

 

Dokumenty hodnocení a výběru projektů:

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti – projekt MŠ Blažovice

Zápis z hodnoticí komise projekt MŠ Blažovice – věcné hodnocení

Zápis z výběrové komise – věcné hodnocení projektů 5.3.2019 

Zápis z Rady spolku – výběr projektů 21.3.2019

 

Seminář pro žadatele 2. 10. 2018 v 15:00 Obecní úřad Hrušky u Slavkova

Pozvánka na seminář pro žadatele – IROP Mateřské školy 2. 10. 2018

Prezentace ze semináře pro žadatele MŠ

 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou vymezeny ve Specifických pravidlech nadřazené výzvy č. 68 a jsou též vyjmenovány ve výzvě MAS č. 2. Jednou z povinných příloh je Studie proveditelnosti (její osnova níže).

P4A_Osnova_studie_proveditelnosti_1.2_Infrastr. pro předškolní vzdělávání

 

Žádost o podporu se podává elektronicky v systému MS2014+, přístup je možný prostřednictvím tohoto odkazu. Žadatel pro podání žádosti v systému musí mít zřízen elektronický podpis. Manuál, jak podat v systému MS2014+ žádost, viz níže.

P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+_fin

 

Pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP verze 1.11

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzva č. 68 

Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 68 

Text nadřazené výzvy č. 68

 

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s. – schváleny 23. 8. 2018 Radou MAS

2. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Mateřské školy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *