3. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Dopravní bezpečnost v obcích

OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program
ZAMĚŘENÍ Bezpečnost dopravy
ALOKACE 13 732 180 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 200 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 2 500 000 Kč
MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ ŽADATELE 5 % (95 % dotace)
DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY 07.09.2018 8:00
DATUM ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 07.09.2018 8:00
DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 15.01.2019 12:00

Seminář pro žadatele se uskuteční 4. 10. 2018 v 15:30 v sále hasičské zbrojnice v Hruškách u Slavkova.

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+.

 

Hlavní podporované aktivity

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení. (Pozn. Žadatel ve Studii proveditelnosti popíše soulad s hlavní podporovanou aktivitou, jejímž cílem je zvýšit bezpečnost dopravy, především pěší, v trase dopravně zatížené komunikace.)
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší,
 • realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů),
 • je možná realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě chodníků, bezbariérových komunikací, podchodů nebo lávek nebo prvků zvyšujících bezpečnost dopravy.

Je možná kombinace uvedených aktivit.

Vedlejší podporované aktivity:

 • realizace stavbou vyvolaných investic,
 • zpracování projektových dokumentací,
 • výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu,
 • provádění inženýrské činnosti ve výstavbě,
 • vybrané služby bezprostředně související s realizací projektu,
 • povinná publicita.

Pojem rekonstrukce/modernizace komunikace pro pěší zahrnuje stavební úpravy stávající komunikace spojené s přestavbou zemního tělesa nebo konstrukčních vrstev komunikace, jejímž výsledkem je změna nivelety, směrového vedení nebo šířkového uspořádání komunikace. Rekonstrukce/modernizace se rovněž týká stavebních úprav mostních objektů. Technické řešení musí být v souladu s platnou legislativou a technickými normami (zejména vyhláškou č. 398/2009 Sb., ČSN 73 6110, ČSN 73 6101, ČSN EN 13 201, TP 179, TP 170, TP 103, TP 218, TKP Kapitola 15).

Oprávnění žadatelé:

 • Obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

 

Úplné znění výzvy č. 3 – MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Bezpečnost v obcích – Chodníky

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti V3

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení V3

Kontrolní listy hodnocení FNaP a VH MAS 3.výzva MAS – Bezpečnost v dopravě – verze platná k 15. 1. 2019

 

Dokumenty z hodnocení a výběru projektů:

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti – projekt Průtah Moutnice

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti – projekt Sokolnice

Zápis z hodnoticí komise – projekt průtah Moutnice – věcné hodnocení

Zápis z hodnoticí komise – projekt Sokolnice – věcné hodnocení

Zápis z výběrové komise – věcné hodnocení projektů 5.3.2019 

Zápis z Rady spolku – výběr projektů 21.3.2019

 

Seminář pro žadatele a příjemce

Pozvánka na seminář pro žadatele – IROP Bezpečnost 4. 10. 2018

Prezentace ze semináře pro žadatele – IROP Bezpečnost 4. 10. 2018

 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou vymezeny ve Specifických pravidlech nadřazené výzvy č. 53 a jsou též vyjmenovány ve výzvě MAS č. 3. Mezi povinné přílohy patří Studie proveditelnosti a Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility (jejich osnovy níže).

P4D_Osnova studie proveditelnosti_53.výzva_Bezpečnost dopravy

P5_Karta souladu – udržitelná mobilita_53. výzva_CLLD

 

Žádost o podporu se podává elektronicky v systému MS2014+, přístup je možný prostřednictvím tohoto odkazu. Žadatel pro podání žádosti v systému musí mít zřízen elektronický podpis. Manuál, jak podat v systému MS2014+ žádost, viz níže.

P1_Postup pro podání ŽoP v MS2014+_53. výzva_CLLD

 

 

Pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP verze 1.11

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 53

Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 53

Text nadřazené výzvy č. 53

 

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s. – schváleny 23. 8. 2018 Radou MAS

3. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Dopravní bezpečnost v obcích

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *