OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program
ZAMĚŘENÍ Sociální bydlení
ALOKACE 8 421 070 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 800 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 8 421 070 Kč
MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ ŽADATELE 5 % (95 % dotace)
DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY 17.12.2018 8:00
DATUM ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 17.12.2018 8:00
DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 29.03.2019 12:00

Do výzvy MAS nebyly podány žádné žádosti o podporu.

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+.

Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů.Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve Specifických pravidlech výzvy č. 85.

Udržitelnost projektu je v délce trvání 20 let.

Hlavní aktivity projektu:

 • nákup objektů, domů, bytů a pozemků (mimo určené základní sídelní jednotky),
 • výstavba nových sociálních bytů (mimo určené základní sídelní jednotky) včetně odpovídající části společných prostor a případně též včetně odpovídající části dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny),
 • nákup a dostavba nedokončených staveb (mimo určené základní sídelní jednotky),
 • rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu,
 • pořízení základního vybavení bytové jednotky,
 • rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytového domu a odpovídajících částí dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné
  k zajištění provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny) – společné prostory bytového domu jsou definovány nařízením vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Vedlejší aktivity projektu:

 • technický dozor investora, BOZP, autorský dozor,
 • zeleň v okolí budov a na budovách,
 • demolice původního objektu na místě realizace projektu,
 • projektová dokumentace stavby,
 • studie proveditelnosti,
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení),
 • povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel).

Oprávnění žadatelé:

 • obce,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace.

 

Úplné znění výzvy MAS_Slavkovské bojiště, z.s._výzva č. 5–IROP – Sociální byty

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti V5

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení V5

Kontrolní listy soc. bydlení MAS FINAL schváleno ŘO, Radou 14.3

 

Seminář pro žadatele se uskuteční ve čtvrtek 21. 2. 2019 v 16:00, více viz pozvánka níže.

Pozvánka na školení pro žadatele – IROP Sociální bydlení

Prezentace – seminář pro žadatele-sociální bydlení

 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou vymezeny ve Specifických pravidlech nadřazené výzvy č. 85 a jsou též vyjmenovány ve výzvě MAS č. 5. Jednou z povinných příloh jsou Studie proveditelnosti,  Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu  či Potvrzení o podání žádosti o pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu sociální bydlení (jejich osnovy níže).

P4_Osnova studie proveditelnosti

P5_Souhlasné stanovisko obce

P7_Potvrzení o podání žádosti

 

Žádost o podporu se podává elektronicky v systému MS2014+, přístup je možný prostřednictvím tohoto odkazu. Žadatel pro podání žádosti v systému musí mít zřízen elektronický podpis. Manuál, jak podat v systému MS2014+ žádost, viz níže.

P1_Postup pro podání ŽoP v MS2014+

 

Pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP verze 1.11

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzva č. 85

Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 85

Text nadřazené výzvy č. 85

 

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s. – schváleny 23. 8. 2018 Radou MAS

5. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Sociální bydlení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *