Operační program Operační program Zaměstnanost
Opatření SCLLD OPZ 2 Preventivní činnost
Oprávnění žadatelé Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení.
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 17.6. 2019 od 8:00 hodin
Ukončení příjmu žádostí o podporu 16.10. 2019 ve 12:00 hodin
Alokace výzvy  3 692 937,50 
Min. výše způsobilých výdajů 400 000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů 3 692 937,50 Kč
Výše dotace 85 %
Zaměření výzvy Cílem opatření je zvýšení informovanosti obyvatel i dalších aktérů v sociální oblasti, zvýšení spolupráce těchto aktérů, zefektivnění a systematizace dostupnosti sociálních služeb a zprostředkování pomoci potřebným lidem a rodinám.

Podporované aktivity:
• vzdělávání osob z cílových skupin, včetně vzdělávání pracovníků organizací (NNO, obce) –max. 24 hod. ročně;
• aktivizační, asistenční a motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k
prevenci sociálního vyloučení;
• aktivity pro posilování finanční gramotnosti osob ohrožených předlužeností, dluhové
poradenství;
• aktivity podporující mimosoudní řešení konfliktů v oblasti bydlení, pracovněprávních
vztahů;
• aktivity na podporu neformální péče (péče poskytovaná v rámci rodin nebo komunit
osobami blízkými nebo jinými) a sdílené péče (kombinace péče poskytované
profesionálními poskytovateli a neformálními pečovateli) včetně rozvoje domácí
paliativní péče (terénní mobilní týmy, vzdělávání a poradenství pro osoby pečující).

 

Dokumenty Výzvy Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit

Příloha č.2_Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 

Příloha č.3_Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ předložených na základě výzvy Místní akční skupiny

Příloha č. 4_Stanovy spolku MAS Slavkovské bojiště

Příloha č. 5_Jednací řády Rady spolku, Výběrové komise a Kontrolní komise MAS Slavkovské bojiště

Text výzvy MAS – Preventivní činnost a poradenství v sociální oblasti

Další dokumenty OPZ

 

Podklady ze školení

 

Prezenční listiny a zápisy z fáze hodnocení, výběru a schvalování projektů

Hodnocení projektů ve fázi věcného hodnocení

Výzva č. 047 pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, včetně příloh ke stažení zde

Pravidla pro žadatele a příjemce OPZ ke stažení zde

Pravidla pro zapojení místních akčních skupin do OPZ při implementaci strategií CLLD ke stažení zde

Obvyklé ceny zařízení a vybavení

 

Prezentace ze školení MPSV pro žadatele

Pozvánka na_školení_pro_žadatele – OPZ Preventivky

 

podpůrné hodnocení expert 1

podpůrné hodnocení expert 2

hodnotící tabulka projektu

zápis Rada

zápis VK

 

 

 

 

 

Výzva č. 7 z OPZ Preventivní činnost a poradenství v sociální oblasti (I.)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *