11. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Cyklodoprava v regionu MAS

OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program
ZAMĚŘENÍ Stezky pro cyklisty
ALOKACE (CZV) 15 789 473,68 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 500 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 15 789 473,68 Kč
MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ ŽADATELE 5 % (95 % dotace)
DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY 19.03.2020 8:00
DATUM ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 19.03.2020 8:00
DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 30.6.2020 12:00

Seminář pro žadatele a příjemce – s ohledem na zavedený nouzový stav od 16.3. týkající se SARS-CoV-2, prosíme případné potenciální žadatele, aby své projekty konzultovaly elektronickou popř. telefonickou formou. Seminář se po dobu trvání nouzového stavu neuskuteční. Dotazy zasílejte na e-mail adamcova@slavkovskebojiste.cz 

 

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+.

Text výzvy cyklodoprava FINAL SCHVÁLENO ŘO 5.3, schváleno Radou MAS 6.3.

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti V11

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení V11

Kontrolni-listy-pro-FNaP_VH_revize_03 – Cyklodoprava FINAL schval.ŘO 17.6., schváleno Radou MAS 19.6.2020

Hlavní podporované aktivity:

  • Výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
  • Výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
  • Realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

 

Oprávnění žadatelé:

  • Obce,
  • dobrovolné svazky obcí,
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
  • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

 

Seminář pro žadatele a příjemce – s ohledem na zavedený nouzový stav od 16.3. týkající se SARS-CoV-2, prosíme případné potenciální žadatele, aby své projekty konzultovaly elektronickou popř. telefonickou formou. Seminář se po dobu trvání nouzového stavu neuskuteční. Dotazy zasílejte na e-mail adamcova@slavkovskebojiste.cz 

Prezentace ze semináře:

 

Dokumenty z hodnocení a výběru projektů:

2020-07-29 zápis 1. setkání VK IROP V11

2020-08-04 kontrolní list hodnocení VH cyklostezka

2020-08-04 zápis z hodnoticí komise Cyklostezka

2020-08-04 zápis 2. setkání VK IROP V11

2020-08-31 zápis z Rady spolku k IROP V11 FINAL

 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou vymezeny ve Specifických pravidlech nadřazené výzvy č. 53 a jsou též vyjmenovány ve výzvě MAS č. 11. Mezi povinné přílohy patří Studie proveditelnosti a Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility (jejich osnovy níže).

P4E_Osnova studie proveditelnosti_53.výzva_Cyklodoprava_1.4

P5_Karta souladu – udržitelná mobilita_53. výzva_CLLD_1.4

 

P3_Metodické listy indikátorů_53. výzva_1.4

Žádost o podporu se podává elektronicky v systému MS2014+, přístup je možný prostřednictvím tohoto odkazu. Žadatel pro podání žádosti v systému musí mít zřízen elektronický podpis. Manuál, jak podat v systému MS2014+ žádost, viz níže.

P1_Postup pro podání ŽoP v MS2014+_53. výzva_CLLD

 

Pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP verze 1.13

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 53

Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 53

Text nadřazené výzvy č. 53

 

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s. – schváleny 23. 8. 2018 Radou MAS

 

11. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Cyklodoprava v regionu MAS

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *