12. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Terminály a parkovací systémy

OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program
ZAMĚŘENÍ Terminály a samostatné parkovací systémy
ALOKACE (CZV) 1 578 947 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 500 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT  1 578 947 Kč
MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ ŽADATELE 5 % (95 % dotace)
DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY 19.03.2020 8:00
DATUM ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 19.03.2020 8:00
DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 1.6.2020 —-> 24.6.2020 12:00

Seminář pro žadatele a příjemce – s ohledem na zavedený nouzový stav od 16.3. týkající se SARS-CoV-2, prosíme případné potenciální žadatele, aby své projekty konzultovaly elektronickou popř. telefonickou formou. Seminář se po dobu trvání nouzového stavu neuskuteční. Dotazy zasílejte na e-mail adamcova@slavkovskebojiste.cz 

 

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+.

MAS_Slavkovske bojiste, z.s._vyzva c. 12_final_02 – terminály – AKTUÁLNÍ VERZE, schváleno ŘO a následně Radou MAS 22.5.2020

MAS_Slavkovské bojiště, z.s._výzva č. 12_final_01 – terminály – NEAKTUÁLNÍ VERZE

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti V12

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení V12

Kontrolni-listy-pro-FNaP_VH_revize_03 – Terminály a parkovací systémy FINAL schval ŘO17.6.

Podporované aktivity:

  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+G jako prvků podporujících multimodalitu, který vyvolá v přímé vazbě vznik nové pěší zóny nahrazující uliční prostor původně přístupný automobilové dopravě.

 

Oprávnění žadatelé:

  • Obce,
  • dobrovolné svazky obcí,
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
  • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
  • dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

 

Seminář pro žadatele a příjemce – s ohledem na zavedený nouzový stav od 16.3. týkající se SARS-CoV-2, prosíme případné potenciální žadatele, aby své projekty konzultovaly elektronickou popř. telefonickou formou. Seminář se po dobu trvání nouzového stavu neuskuteční. Dotazy zasílejte na e-mail adamcova@slavkovskebojiste.cz 

Prezentace ze semináře:

 

Dokumenty z hodnocení a výběru projektů:

2020-07-14 zápis z úvodního jednání

2020-07-21 kontrolní list Křenovice

2020-07-21 zápis z hodnoticí komise Křenovice

2020-07-21 zápis 2. setkání VK IROP V12,14

2020-08-10 zápis z Rady spolku k IROP V12,14 FINAL

Povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou vymezeny ve Specifických pravidlech nadřazené výzvy č. 53 a jsou též vyjmenovány ve výzvě MAS č. 12. Mezi povinné přílohy patří Studie proveditelnosti a Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility (jejich osnovy níže).

 

P4A_Osnova studie proveditelnosti_53.výzva_Terminály_1.4

P5_Karta souladu – udržitelná mobilita_53. výzva_CLLD_1.4

 

P6_Motivační účinek projektů_53. výzva_CLLD_1.4

P3_Metodické listy indikátorů_53. výzva_1.4

Žádost o podporu se podává elektronicky v systému MS2014+, přístup je možný prostřednictvím tohoto odkazu. Žadatel pro podání žádosti v systému musí mít zřízen elektronický podpis. Manuál, jak podat v systému MS2014+ žádost, viz níže.

P1_Postup pro podání ŽoP v MS2014+_53. výzva_CLLD

 

Pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP verze 1.13

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 53

Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 53

Text nadřazené výzvy č. 53

 

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s. – schváleny 23. 8. 2018 Radou MAS

12. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Terminály a parkovací systémy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *