13. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Mateřské školy III.

OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program
ZAMĚŘENÍ Infrastruktura předškolního vzdělávání
ALOKACE  6 631 578,95 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 500 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 6 631 578,95 Kč
MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ ŽADATELE 5 % (95 % dotace)
DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY 30.04.2020 8:00
DATUM ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 30.04.2020 8:00
DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 30.06.2020 12:00

 

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+.

 

Text výzva MAS_Slavkovske bojiste z.s._vyzva c.13_ – Materske skoly III.

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti V13

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení V13

Kontrolni-listy-pro-FNaP_VH – V13 Předškolní vzdělávání FINAL schval. ŘO 17.6., schváleno Radou MAS 19.6.2020

 

Seminář pro žadatele – 21.5.2020 ve 13:00 v kanceláři MAS Slavkovské bojiště, z.s. na OÚ Hrušky u Slavkova, Hrušky 166.

Pozvánka na seminář pro žadatele: pozvánka_školení_pro_žadatele – IROP Mateřské školy III

Prezentace ze semináře – školení pro žadatele MŠ III.

 

 

Dokumenty hodnocení a výběru projektů:

2020-08-18 zápis 1. setkání VK IROP V13,15,16

2020-09-01 kontrolní list MŠ Buč.

2020-09-01 zápis hodnotící komise MŠ Buč.

2020-09-01 zápis 2. setkání VK IROP V13,15,16

2020-09-14 zápis z Rady spolku k IROP V13,15,16 FINAL

 

Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě na zvýšení nedostatečné kapacity zařízení péče o děti v předškolním věku v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto zařízení. Ve vazbě na hlavní zaměření projektu lze dále realizovat aktivity vedoucí k sociální inkluzi (nákup kompenzačních pomůcek). Kompenzační pomůcky budou podporovány, budou-li součástí projektu další opatření, nikoli jako samostatný projekt. Potřebnost pořízení kompenzačních pomůcek musí být odůvodněna ve Studii proveditelnosti.

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity zařízení, které zajišťuje péči, výchovu a vzdělávání dětí ve věku do 3 let a v předškolním věku. Podpora je určená pro:

 • mateřské školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsané do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu, včetně mateřských škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců,
 • dětské skupiny podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • služby péče o děti do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost) a služby péče o dítě nad tři roky věku (do doby zahájení školní docházky) v režimu mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (volná živnost, obor činnosti 72) či poskytování služeb pro rodinu a domácnost (volná živnost, obor činnosti 79) podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • spolky zajišťující péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby.

Projekty zaměřené na mateřské školy, zřízené podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, musí být v souladu se Strategickým rámcem Místního akčního plánu vzdělávání (dále jen “MAP”). Mateřské školy a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP, který je přílohou schváleného MAP. Tyto schválené dokumenty jsou zveřejněny na www.uzemnidimenze.cz. Hodnocení se provádí na základě MAP platného v době ukončení kolové podvýzvy MAS.

Hlavní podporované aktivity:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
 • pořízení vybavení budov a učeben,
 • pořízení kompenzačních pomůcek.

Vedlejší podporované aktivity:

 • demolice související s realizací projektu,
 • pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického
  a mechanického zabezpečení,
 • pořízení herních prvků,
 • úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky),
 • projektová dokumentace, EIA,
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),
 • povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel).

Oprávnění žadatelé:

 • obce,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace,
 • organizační složky státu,
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • zařízení péče o děti do 3 let,
 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání,
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti.

 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou vymezeny ve Specifických pravidlech nadřazené výzvy č. 68 a jsou též vyjmenovány ve výzvě MAS č. 13. Jednou z povinných příloh je Studie proveditelnosti (její osnova níže).

P4A_Osnova_studie_proveditelnosti_1.3_Infrastr. pro předškolní vzdělávání

 

Žádost o podporu se podává elektronicky v systému MS2014+, přístup je možný prostřednictvím tohoto odkazu. Žadatel pro podání žádosti v systému musí mít zřízen elektronický podpis. Manuál, jak podat v systému MS2014+ žádost, viz níže.

P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+_1.3

 

Pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP verze 1.13

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzva č. 68 

Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 68 

Text nadřazené výzvy č. 68

 

P3_Metodické listy indikátorů_1.3

P6_ Dokladování způsobilých výdajů_1.3

 

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s. – schváleny 23. 8. 2018 Radou MAS

13. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Mateřské školy III.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *