14. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Dopravní bezpečnost v obcích III.

OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program
ZAMĚŘENÍ Bezpečnost dopravy
ALOKACE 2 115  193,86 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 200 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 2 115 193,86 Kč
MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ ŽADATELE 5 % (95 % dotace)
DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY 07.05.2020 8:00
DATUM ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 07.05.2020 8:00
DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 19.06.2020 12:00

 

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+.

Text výzvy – MAS_Slavkovske bojiste z.s._vyzva c.14_final01 – IROP – Chodniky III

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti V14

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení V14

Kontrolni-listy-pro-FNaP_VH_revize_03 – Bezpečnost FINAL schval. ŘO17.6, schváleno Radou MAS 19.6.

 

Seminář pro žadatele a příjemce – 21.5.2020 ve 14:30 v kanceláři MAS Slavkovské bojiště, z.s. na OÚ Hrušky u Slavkova, Hrušky 166.

Pozvánka na seminář pro žadatele – pozvánka_školení_pro_žadatele – IROP Bezpečnost III

Prezentace ze semináře – školení pro žadatele BEZPEČNOST III.

 

Dokumenty z hodnocení a výběru projektů:

2020-07-14 zápis z úvodního jednání

2020-07-21 kontrolní list Sokolnice u hřbitova

2020-07-21 kontrolní list Sokolnice-Zámecká

2020-07-21 zápis z hodnoticí komise Sokolnice u hřbitova

2020-07-21 zápis z hodnoticí komise Sokolnice ul. Zámecká

2020-07-21 zápis 2. setkání VK IROP V12,14

2020-08-10 zápis z Rady spolku k IROP V12,14

Hlavní podporované aktivity

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení. (Pozn. Žadatel ve Studii proveditelnosti popíše soulad s hlavní podporovanou aktivitou, jejímž cílem je zvýšit bezpečnost dopravy, především pěší, v trase dopravně zatížené komunikace.)
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší,
 • realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů),
 • je možná realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě chodníků, bezbariérových komunikací, podchodů nebo lávek nebo prvků zvyšujících bezpečnost dopravy.

Je možná kombinace uvedených aktivit.

Vedlejší podporované aktivity:

 • realizace stavbou vyvolaných investic,
 • zpracování projektových dokumentací,
 • výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu,
 • provádění inženýrské činnosti ve výstavbě,
 • vybrané služby bezprostředně související s realizací projektu,
 • povinná publicita.

Pojem rekonstrukce/modernizace komunikace pro pěší zahrnuje stavební úpravy stávající komunikace spojené s přestavbou zemního tělesa nebo konstrukčních vrstev komunikace, jejímž výsledkem je změna nivelety, směrového vedení nebo šířkového uspořádání komunikace. Rekonstrukce/modernizace se rovněž týká stavebních úprav mostních objektů. Technické řešení musí být v souladu s platnou legislativou a technickými normami (zejména vyhláškou č. 398/2009 Sb., ČSN 73 6110, ČSN 73 6101, ČSN EN 13 201, TP 179, TP 170, TP 103, TP 218, TKP Kapitola 15).

Oprávnění žadatelé:

 • Obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

 

 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou vymezeny ve Specifických pravidlech nadřazené výzvy č. 53 a jsou též vyjmenovány ve výzvě MAS č. 14. Mezi povinné přílohy patří Studie proveditelnosti a Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility (jejich osnovy níže).

P4D_Osnova studie proveditelnosti_53.výzva_Bezpečnost dopravy_1.4

P5_Karta souladu – udržitelná mobilita_53. výzva_CLLD_1.4

 

P3_Metodické listy indikátorů_53. výzva_1.4

Žádost o podporu se podává elektronicky v systému MS2014+, přístup je možný prostřednictvím tohoto odkazu. Žadatel pro podání žádosti v systému musí mít zřízen elektronický podpis. Manuál, jak podat v systému MS2014+ žádost, viz níže.

P1_Postup pro podání ŽoP v MS2014+_53. výzva_CLLD

 

Pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP verze 1.13

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 53

Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 53

Text nadřazené výzvy č. 53

 

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s. – schváleny 23. 8. 2018 Radou MAS

14. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Dopravní bezpečnost v obcích III.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *