OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program
ZAMĚŘENÍ Sociální služby
ALOKACE 1 070 054,54 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 200 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 1 070 054,54 Kč
MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ ŽADATELE 5 % (95 % dotace)
DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY 30.04.2020 8:00
DATUM ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 30.04.2020 8:00
DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 17.07.2020 12:00

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+.

 

Text výzvy – MAS_Slavkovske bojiste z.s._vyzva c.15_final01 -IROP-Rozvoj socialnich sluzeb II.

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti V15

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení V15

 

Seminář pro žadatele se uskuteční 27.5.2020 v 10:00 v kanceláři MAS Slavkovské bojiště na OÚ v Hruškách u Slavkova, Hrušky 166.

Pozvánka na seminář pro žadatele: pozvánka_školení_pro_žadatele – IROP Sociální služby II

Prezentace ze semináře – školení pro žadatele soc. služby II.

 

Dokumenty z hodnocení a výběru projektů:

2020-08-18 zápis 1. setkání VK IROP V13,15,16

2020-09-01 kontrolní list Charita

2020-09-01 zápis hodnotící komise Charita

2020-09-01 zápis 2. setkání VK IROP V13,15,16

2020-09-14 zápis z Rady spolku k IROP V13,15,16 FINAL

 

Podporován bude nákup, rekonstrukce, či výstavba objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením ohrožených osob, nebo zdravotně postižených osob.

Hlavní podporované aktivity:

 • stavby, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby,
 • nákup pozemků a staveb,
 • pořízení vybavení,
 • pořízení automobilu pro účely poskytování terénní nebo ambulantní sociální služby.

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Hlavní aktivity projektu vedou k naplnění cílů a indikátorů projektu.

UPOZORNĚNÍ
Zázemím je myšleno zázemí pro uživatele a pracovníky, kteří zajišťují tyto služby.
Terénními službami se rozumí sociální služby, které jsou cílové skupině poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí.
Pořízené vybavení musí sloužit k realizaci projektu s přímou vazbou na poskytování daných služeb. Jedná se o standardní, nezbytné a obvyklé výdaje podle typu služby. Pořízený majetek podléhá kontrole a při nákupu vybavení včetně drobného vybavení, důrazně upozorňujeme žadatele/příjemce, že je potřeba udržet výstupy z projektu po celou dobu udržitelnosti (tj. pět let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP), včetně evidence těchto výstupů. V případě neudržení výstupů z projektu po celou dobu udržitelnosti projektu se příjemce vystavuje riziku krácení dotace (dle příloh č. 2A-D Specifických pravidel pro žadatele a příjemce), pokud nesjedná nápravu z vlastních zdrojů a nenahradí odpovídajícím majetkem z vlastních zdrojů.

 

Vedlejší aktivity projektu

 • demolice staveb na místě realizace projektu,
 • zeleň v okolí budov a na budovách (zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky),
 • parkovací stání v rámci areálu nezbytné pro provoz zařízení,
 • příjezdové komunikace v areálu zařízení a nezbytné doprovodné vybavení,
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 • projektová dokumentace stavby, EIA,
 • studie proveditelnosti,
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení),
 • povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel),
 • nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení (např. školení na ovládání pořízeného vybavení, není-li tato služba součástí pořizovací ceny vybavení).

 

Oprávnění žadatelé: obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, DSO, organizace zakládané svazky obcí, církve, církevní organizace, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, kraje, organizace zřizované a zakládané kraji

 

 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou vymezeny ve Specifických pravidlech nadřazené výzvy č. 62 a jsou též vyjmenovány ve výzvě MAS č. 15. Jednou z povinných příloh jsou

 

Žádost o podporu se podává elektronicky v systému MS2014+, přístup je možný prostřednictvím tohoto odkazu. Žadatel pro podání žádosti v systému musí mít zřízen elektronický podpis. Manuál, jak podat v systému MS2014+ žádost, viz níže.

P1_Postup pro podání ŽoP v MS2014+_62.výzva_SC 4.1 (2.1)_v 1.2 pracovní

 

Žadatel se v rámci žádosti zavazuje k plnění určitých indikátorů projektu, jež vyplývají z přílohy P3_Metodické listy indikátorů_v 1.2

 

Pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP verze 1.13

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzva č. 62

Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 62

Text nadřazené výzvy č. 62

 

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s. – schváleny 23. 8. 2018 Radou MAS

15. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Rozvoj sociálních služeb II.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *