17. Výzva MAS Slavkovské bojiště – Územní studie krajiny

OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program
ZAMĚŘENÍ Územní studie krajiny
ALOKACE 1 578 947,37 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 200 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 1 578 947,37 Kč
MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ ŽADATELE 5 % (95 % dotace)
DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY 21.09. 2020 8:00
DATUM ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 21.09.2020 8:00
DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 30.10.2020 12:00  —> 30.11.2020

 

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+.

 

Text výzvy MAS_Slavkovské bojiště_- IROP – Územní studie krajiny AKTUÁLNĚ PLATNÁ VERZE od 16.10

Text výzvy MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Územní studie krajiny —> NEAKTUÁLNÍ VERZE od 15.10

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti V17

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení V17

Kontrolní-listy-pro-FNaP a VH_- schváleno ŘO 23.11.20, schváleno Radou MAS 24.11.2020

Zadání územní studie  – Osnova zadání – metodický pokyn

Zadání územní studie krajiny pro SO ORP – Společný metodický pokyn

 

Oprávnění žadatelé:

  • Obce (žadatel musí mít při podání žádosti podepsanou smlouvu s dodavatelem nebo s dodavateli.)

 

Zpracování územních studií – pořizovaných podle stavebního zákona:

  • zaměřených na řešení krajiny; územní studii krajiny lze realizovat pouze pro území celého správního obvodu obce s rozšířenou působností.

 

Řešené území územní studie krajiny bude vždy vymezeno pouze v rozsahu celého správního obvodu obce s rozšířenou působností, v souladu s metodickým pokynem Zadání územní studie krajiny. Celý správní obvod ORP musí ležet na území MAS vymezeném ve schválené strategii CLLD. Územní studii krajiny lze realizovat pouze pro území celého správního obvodu obce s rozšířenou působností.

Datem zahájení realizace projektu může být zejména datum předání zadání územní studie, zahájení zadávacího/výběrového řízení, podpisu smlouvy s dodavatelem. Jedná se o datum ve vztahu k aktivitám projektu, na které jsou nebo budou uplatněny způsobilé výdaje v souladu s kapitolou 3.3.2 Specifických pravidel.

Datem ukončení realizace projektu na územní studii je:
a) podání návrhu na vložení dat o studii do Evidence územně plánovací činnosti po schválení možnosti jejího využití pořizovatelem (v případě ORP, která nemá pověření Krajského úřadu dle stavebního zákona). Pokud projekt obsahuje více územních studií, jedná se o datum podání návrhu na vložení dat o studii do Evidence územně plánovací činnosti po schválení možnosti jejího využití pořizovatelem, které proběhlo jako poslední.
b) vložení dat o studii do Evidence územně plánovací činnosti po schválení možnosti jejího využití pořizovatelem (v případě, že ORP má pověření Krajského úřadu dle stavebního zákona). Pokud projekt obsahuje více územních studií, jedná se o datum vložení dat o studii do Evidence územně plánovací činnosti po schválení možnosti jejího využití pořizovatelem, které proběhlo jako poslední.

 

Seminář pro žadatele se uskuteční 1.10.2020 ve 14:30 na Obecním úřadě v Hruškách u Slavkova 166. 

Prosíme případné zájemce, aby s ohledem na stávající situaci a mimořádná opatření, svoji účast na semináři dopředu oznámili na tel. čísle 732 512 635 nebo na e-mail adamcova@slavkovskebojiste.cz .

Pozvánka na seminář: pozvánka_školení_pro_žadatele – IROP Územní studie

Prezentace ze semináře: školení pro žadatele studie krajiny

 

Dokumenty hodnocení a výběru projektů:

2021-01-15 1. jednání VK – per rollam

2021-01-19 zápis z hodnoticí komise per rollam – územní studie

2021-01-22-27 2. jednání VK – per rollam

Kontrolni-listy-pro-VH – územní studie ORP Slavkov FINAL

2021-02-12 zápis z rady MAS per rollam podpis

 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou vymezeny ve Specifických pravidlech nadřazené výzvy č. 45 a jsou též vyjmenovány ve výzvě MAS č. 17. Jednou z povinných příloh jsou Podklady pro hodnocení žádosti o podporu (její osnova níže).

P4C_Podklady pro hodnocení žádosti_45. výzva_Úz.studie

 

Žádost o podporu se podává elektronicky v systému MS2014+, přístup je možný prostřednictvím tohoto odkazu. Žadatel pro podání žádosti v systému musí mít zřízen elektronický podpis. Manuál, jak podat v systému MS2014+ žádost, viz níže.

P1_Postup pro podání ŽoP v MS2014+ verze 1.1 final

 

Pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP verze 1.13

Přílohy Obecných pravidel pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzva č. 45 

Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 45 

Text nadřazené výzvy č. 45

 

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s. – schváleny 23. 8. 2018 Radou MAS

17. Výzva MAS Slavkovské bojiště – IROP – Územní studie krajiny

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *