19. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Terminály a parkovací systémy II.

OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program
ZAMĚŘENÍ Terminály a samostatné parkovací systémy
ALOKACE (CZV) 1 578 947 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 500 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT  1 578 947 Kč
MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ ŽADATELE 5 % (95 % dotace)
DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY 4. 12. 2020 8:00
DATUM ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 4. 12. 2020 8:00
DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 4. 1. 2021 12:00

 

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+.

MAS_Slavkovské bojiště z.s._výzva č. 19_final01 – terminály a parkovací systémy

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti V19

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení V19

 

 

Dokumenty z hodnocení a výběru projektů:

2021-01-26-29 zápis z 1. jednání VK

2021-02-11 zápis z hodnoticí komise per rollam – křenovice parkoviště

Kontrolni-listy-pro-VH parkoviště u Horního nádraží Křenovice

2021-02-15-17 2. jednání VK – per rollam

2021-02-24-03-02 zápis jednání z Rady V19 – per rollam

 

Podporované aktivity:

  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+G jako prvků podporujících multimodalitu, který vyvolá v přímé vazbě vznik nové pěší zóny nahrazující uliční prostor původně přístupný automobilové dopravě.

 

Oprávnění žadatelé:

  • Obce,
  • dobrovolné svazky obcí,
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
  • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
  • dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

 

Seminář pro žadatele a příjemce se uskuteční 15. 12. 2020 v 10:00 v kanceláři MAS Slavkovské bojiště, Hrušky u Slavkova 166.

Prosíme případné zájemce, kteří by uvažovali o účasti na tomto semináři, aby nás zpět kontaktovali a tuto informaci nám sdělili.

pozvánka_školení_pro_žadatele – IROP Terminály a parkovací systémy II

 

 

 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou vymezeny ve Specifických pravidlech nadřazené výzvy č. 53 a jsou též vyjmenovány ve výzvě MAS č. 19. Mezi povinné přílohy patří Studie proveditelnosti a Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility (jejich osnovy níže).

P4A_Osnova studie proveditelnosti_53.výzva_Terminály_1.4

P5_Karta souladu – udržitelná mobilita_53. výzva_CLLD_1.4

 

P6_Motivační účinek projektů_53. výzva_CLLD_1.4

P3_Metodické listy indikátorů_53. výzva_1.4

Žádost o podporu se podává elektronicky v systému MS2014+, přístup je možný prostřednictvím tohoto odkazu. Žadatel pro podání žádosti v systému musí mít zřízen elektronický podpis. Manuál, jak podat v systému MS2014+ žádost, viz níže.

P1_Postup pro podání ŽoP v MS2014+_53. výzva_CLLD

 

Pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP verze 1.13

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 53

Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 53

Text nadřazené výzvy č. 53

 

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s. – schváleny 23. 8. 2018 Radou MAS

19. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Terminály a parkovací systémy II.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *