20. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Zájmové vzdělávání III.

OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program
ZAMĚŘENÍ Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
ALOKACE 5 979 808,14 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 200 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 5 979 808,14 Kč
MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ ŽADATELE 5 % (95 % dotace)
DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY 15. 11. 2021 8:00
DATUM ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 15. 11. 2021 8:00
DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 15. 12. 2021 12:00

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+.

MAS_Slavkovke bojiste z.s._výzva č. 20_final01 – IROP – Zájmové vzdělávání III.

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti V20

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení V20

Kontrolni-listy-pro-FNaP_VH Zájmové vzdělávání III_FINAL, schvaleno ŘO_Rada

 

Dokumenty z hodnocení a výběru projektů:

2022-01-13 zápis z 1. jednání VK

2022-01-18 zápis z hodnotící komise

2022-01-18 zápis z 2. jednání VK

2022-01-18 kontrolní list VH FINAL

2022-02-03 zápis z Rady MAS

 

Seminář pro žadatele se uskuteční 16.11.2021 v 15:00 v kanceláři MAS Slavkovské bojiště na OÚ v Hruškách u Slavkova, Hrušky 166.

Pozvánka na seminář pro žadatele: pozvánka_školení_pro_žadatele – IROP Zájmové vzdělávání III

Prezentace ze semináře – školení pro žadatele zájmové vzdělávání III.

 

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Jedná se o školy a školská zařízení, střediska volného času, domy dětí a mládeže, školní družiny a školní kluby, vzdělávací a školící centra a další subjekty podílející se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání.
Projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP/KAP.

 

Hlavní podporované aktivity projektu:

 • stavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání,
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
  zabezpečujících bezbariérové užívání staveb),
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
 • pořízení vybavení budov a učeben,
 • pořízení kompenzačních pomůcek.

 

Vedlejší podporované aktivity projektu:

 • demolice související s realizací projektu,
 • úpravy zeleně a venkovního prostranství,
 • projektová dokumentace, EIA,
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 • pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),
 • povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel).

Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě na zvýšení nedostatečné kapacity pro zájmové, neformální nebo celoživotní vzdělávání v území. Účelem podporovaných aktivit
je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

Klíčovými kompetencemi jsou:

 • komunikace v cizích jazycích,
 • přírodní vědy,
 • technické a řemeslné obory,
 • práce s digitálními technologiemi.

Klíčové kompetence IROP pro zájmové a neformální vzdělávání jsou vázány na vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
(RVP ZV):

 • Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk),
 • Člověk a jeho svět,
 • Matematika a její aplikace,
 • Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),
 • Člověk a svět práce,
 • a průřezová témata RVP ZV: Environmentální výchova.

Vazby na tyto oblasti a obory popíše žadatel ve studii proveditelnosti a uvede citace vzdělávacího programu zařízení, které je předmětem projektu. Klíčové kompetence IROP pro celoživotní (další) vzdělávání jsou vázány na Národní soustavu kvalifikací a vybrané kvalifikace dle přílohy č. 8B těchto Pravidel.
Klíčová kompetence práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze ve vazbě na další klíčové kompetence, tedy ve vazbě na komunikaci v cizím jazyce, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.
Odborná učebna počítačů sloužící k výuce informatiky (např. pro rekvalifikační kurzy počítačů) je relevantním záměrem, pokud bude v MAP/KAP v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP daného zařízení označena klíčová kompetence práce s digitálními technologiemi.

Předmětem podpory nemůže být rekonstrukce stávajících budov pouze z důvodu nevyhovujícího technického stavu.

 

Oprávnění žadatelé:

 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • obce,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace,
 • organizační složky státu,
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy,
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou vymezeny ve Specifických pravidlech nadřazené výzvy č. 68 a jsou též vyjmenovány ve výzvě MAS č. 20. Jednou z povinných příloh je Studie proveditelnosti (její osnova níže).

P4D_Osnova_studie_proveditelnosti_1.4_Infrastruktura pro další vzdělávání

 

Žádost o podporu se podává elektronicky v systému MS2014+, přístup je možný prostřednictvím tohoto odkazu. Žadatel pro podání žádosti v systému musí mít zřízen elektronický podpis. Manuál, jak podat v systému MS2014+ žádost, viz níže.

P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+_1.4

 

Pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP verze 1.14

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzva č. 68 

Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 68 

Text nadřazené výzvy č. 68

 

P3_Metodické listy indikátorů_1.4

P6_ Dokladování způsobilých výdajů_1.4

P8A_Podporované obory klíčových kompetencí_1.4

P8B_Podporované obory klíčových kompetencí_NSK_1.4

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s. – schváleny 23. 8. 2018 Radou MAS

 

Dokumenty z hodnocení a výběru projektů:

 

20. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Zájmové vzdělávání III.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *