Cíl výzvy:

Cílem výzvy je rozvoj potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republice za účelem zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy.

Předmět podpory:

Předmětem podpory je nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu. Podporovány jsou:

 • elektromobily,
 • automobily s vodíkovým pohonem.

Dále je podpora určena na pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla).

Oprávnění příjemci:
 • Obce
 • Kraje
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, zapsané ústavy, spolky)
 • Registrované církve a náboženské společnosti, jejich svazy a evidované právnické osoby
 • Obchodní společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem.
Alokace:

600 000 000 Kč

Výše podpory:

Podpora bude poskytována formou fixní dotace na daný typ vozidla/neveřejné dobíjecí stanice s maximální procentuální hranicí 50 % a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře nebo podpoře de minimis. Přehled maximální výše podpory na jedno vozidlo/dobíjecí stanici naleznete zde (PDF, 47 kB).

Příjem žádostí:

Žádosti je možné podat v období od 6. 6. 2022 od 12:00 hod. do 15. 12. 2023 do 14:00 hod.

Výzva je koncipována jako jednokolová, nesoutěžní.

Bližší informace k výzvě naleznete na webových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR, který výzvu administruje.

NPO – NPŽP – výzva č. 3/2022 Ekomobilita

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *