MAS Slavkovské bojiště vyhlásila 3. 4. 2023 10. výzvu MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova tentokrát pro obce, svazky obcí, školská zařízení, neziskové a církevní organizace. Příjem žádostí probíhá od 4.4. do 31.5. 2023 přes Portál farmáře. Maximální výše způsobilých výdajů bude 120 tis. Kč. Dotace je 80%.

Podané žádosti budou hodnoceny podle Preferenčních kritérií a Interních postupů, které si MAS stanovila. Žadatel musí získat minimální počet bodů. Doporučujeme si body před podáním žádosti zkusit spočítat.

Ke stažení znění výzvy včetně příloh:

  • dokument je potřeba nejdříve uložit do PC a až poté jej lze otevřít

Projekt musí být uveden ve strategickém dokumentu obce nebo svazku. Soulad se strategickým dokumentem se dokládá Prohlášením.

Spolky, církve, nadace aj. vedou účetnictví dle Vyhlášky č. 504/2002 Sb. Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. (§7, §8) si účetní jednotky ve vnitropodnikové směrnici stanoví výši ocenění dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku. Dotace nebude poskytována na majetek, který účetní jednotka eviduje pouze na podrozvahových účtech.

Více informací je uvedeno v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na roky 2023-25. Viz níže.

Svoje projekty můžete konzultovat s manažerkou Hanou Tomanovou, písemně emailem na tomanova@slavkovskebojiste.cz nebo na tel. č. 604 318 732. Za konzultaci žádosti jsou preferenční body navíc. Konzultace je možná do 20.5.2023.

Pokud si nejste jisti způsobilostí výdajů, můžete se podívat do seznamu zodpovězených otázek: Časté dotazy. Ve čtvrtek 20.4. od 14 hodin se bude konat školení pro vážné zájemce na hasičské zbrojnici v Hruškách.

Žádosti musí být podané v informačním systému Portál farmáře. Přístup do Portálu farmáře je umožněn na základě přístupového hesla, které je žadateli vygenerováno po podání žádosti o přístup buď datovou schránkou nebo osobně na pracovištích SZIF, více informací zde: Informace pro žadatele o přístupu do Portálu farmáře a Žádost o přístup do Portálu farmáře.

Po získání přístupu do Portálu farmáře je potřeba vygenerovat žádost. Žádost je ve formátu PDF. Po uložení formuláře žádosti do PC lze na žádosti průběžně pracovat a mailem poslat ke konzultaci.

Budou podpořeny projekty podané v této oblasti:

Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.

Žadatelem v této oblasti může být obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Podpora je poskytována ve dvou režimech dle typu projektu, resp. výběru žadatele:

  • De minimis – celková výše podpory, kterou členský stát poskytne jednomu podniku, nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200 000 EUR.
  • Režim nezakládající veřejnou podporu – čestným prohlášením žadatel prokazuje, že předmět dotace má lokální dopad

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek:
1) rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické místnosti) včetně obecních knihoven
2) nové stavby kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické místnosti)
3) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven
4) mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky (velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany, apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení
5) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení) – tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace
6) nákup nemovitosti

10. výzva z Programu rozvoje venkova

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *