OPERAČNÍ PROGRAMIntegrovaný regionální operační program
PODPOROVANÉ AKTIVITYInfrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
OPATŘENÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE1.1 Podpora předškolního vzdělávání
ALOKACE VÝZVY MAS (CZV)20 000 000 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT350 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT6 666 665 Kč
MÍRA PODPORY Z EFRR A STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO PROJEKTPřechodový region:
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – 80 %
Státní rozpočet (SR) – 15 %
Vlastní zdroje žadatele: 5 %
DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY20.6.2023 12:00
DATUM ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ20.6.2023 12:00
DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ4.8.2023 12:00

K vyhlášené výzvě bude pořádán seminář, který se uskuteční 22.6.2023 ve 14:00 dle zájmu, buďto na hasičské zbrojnici v Hruškách č.p. 2 nebo přímo v kanceláři MAS – OÚ Hrušky, Hrušky 166. Svoji účast nahlašujte prostřednictvím tohoto formuláře: https://forms.gle/9yv7rJcXSuqb3BmQA.   
Prezentace ze semináře

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2021+.

Změna oproti období 2014-2020:  Na MAS se prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky:
v9ykw53) budou předkládat pouze zjednodušené projektové záměry, nikoli kompletní projektové žádosti tak, jak tomu bylo v předchozím programovém období. Vzor projektového záměru je přílohou dokumentace k výzvě níže. Součástí datové zprávy s projektovým záměrem musí být i případné přílohy uváděné v textu výzvy.

Podporované aktivity: Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

  • navýšení kapacit v mateřské škole (dále i „MŠ“) v území působnosti MAS;
  • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí;
  • navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.

Způsobilé výdaje:

Základní hlediska způsobilosti výdajů jsou uvedena v kapitole 7 Obecných pravidel.
Při financování projektu bude využita paušální sazba ve výši 7 % na paušální náklady.
Základní podmínky aplikace paušální sazby jsou uvedeny v kapitole 7.2.3 Obecných pravidel.
Způsobilé výdaje se dělí na: přímé a nepřímé výdaje.

  • přímé výdaje, které musí být doloženy daňovými, účetními či dalšími doklady dle kapitoly 3.2.6.4 těchto Specifických pravidel a na jejichž základě dojde k výpočtu paušálních nákladů,
  • nepřímé, paušální náklady, jejichž výše je stanovena za pomoci paušální sazby a které není potřeba prokazovat daňovými, účetními či dalšími doklady. Náklady, na jejichž financování je použita paušální sazba, nelze zahrnout mezi přímé výdaje projektu.

Výzva a její přílohy:

Nadřazená výzva ŘO č. 48

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce V48

Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce V48

PŘIJATÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY A JEJICH HODNOCENÍ:

Seznam přijatých projektových záměrů ZDE

Výsledky administrativní fáze posouzení projektových záměrů ZDE

1. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Předškolní vzdělávání

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *