10. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Dopravní bezpečnost v obcích

OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program
ZAMĚŘENÍ Bezpečnost dopravy
ALOKACE 10 600 841,61 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 200 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 2 500 000 Kč
MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ ŽADATELE 5 % (95 % dotace)
DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY 14.08.2019 8:00
DATUM ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 14.08.2019 8:00
DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 2.12.2019 12:00

 

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+.

 

Hlavní podporované aktivity

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení. (Pozn. Žadatel ve Studii proveditelnosti popíše soulad s hlavní podporovanou aktivitou, jejímž cílem je zvýšit bezpečnost dopravy, především pěší, v trase dopravně zatížené komunikace.)
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší,
 • realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů),
 • je možná realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě chodníků, bezbariérových komunikací, podchodů nebo lávek nebo prvků zvyšujících bezpečnost dopravy.

Je možná kombinace uvedených aktivit.

Vedlejší podporované aktivity:

 • realizace stavbou vyvolaných investic,
 • zpracování projektových dokumentací,
 • výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu,
 • provádění inženýrské činnosti ve výstavbě,
 • vybrané služby bezprostředně související s realizací projektu,
 • povinná publicita.

Pojem rekonstrukce/modernizace komunikace pro pěší zahrnuje stavební úpravy stávající komunikace spojené s přestavbou zemního tělesa nebo konstrukčních vrstev komunikace, jejímž výsledkem je změna nivelety, směrového vedení nebo šířkového uspořádání komunikace. Rekonstrukce/modernizace se rovněž týká stavebních úprav mostních objektů. Technické řešení musí být v souladu s platnou legislativou a technickými normami (zejména vyhláškou č. 398/2009 Sb., ČSN 73 6110, ČSN 73 6101, ČSN EN 13 201, TP 179, TP 170, TP 103, TP 218, TKP Kapitola 15).

Oprávnění žadatelé:

 • Obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Text výzvy MAS_Slavkovské bojiště, z.s._výzva č.10_FINAL02 – IROP – Bezpečnost v obcích – Chodníky II —————–AKTUÁLNÍ VERZE – ZMĚNA DATA UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ z 13.11. na 2.12.2019

Text výzvy MAS_Slavkovské bojiště, z.s._výzva č.10_FINAL01 – IROP – Bezpečnost v obcích – Chodníky II. – neaktuální verze

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti V10

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení V10

Kontrolní list – chodníky II_- schváleno ŘO 26.11., schváleno Radou MAS 27. 11.

 

Dokumenty z hodnocení a výběru projektů:

Kontrolní list FNaP – chodníky II – Moutnice

Kontrolní list FNaP – chodníky II_Milešovice

Kontrolní list FNaP- chodníky II_Pozořice KOVAL

Kontrolní list FNaP- chodníky II_Pozořice Holub

Kontrolní list FNaP-chodníky II_Hodějice

 

2020-01-21 zápis 1. setkání VK IROP V10

2020-01-27 zápis z hodnotící komise Hodějice

2020-01-27 zápis z hodnotící komise Milešovice

2020-01-27 zápis z hodnotící komise Moutnice

2020-01-27 zápis z hodnotící komise PozořiceHolub

2020-01-27 zápis z hodnotící komise PozořiceKoval

2020-01-27 kontrolní list Hodějice

2020-01-27 kontrolní list Milešovice

2020-01-27 kontrolní list Moutnice

2020-01-27 kontrolní list PozořiceHolub

2020-01-27 kontrolní list PozořiceKoval

2020-01-27 zápis 2. jednání Výběrové komise

2020-02-19 zápis z Rady spolku

 

Seminář pro žadatele a příjemce – 17. 9. 2019 ve 14:30 – pozvánka_školení_pro_žadatele – IROP Bezpečnost II

Prezentace ze semináře – školení pro žadatele BEZPEČNOST II.

 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou vymezeny ve Specifických pravidlech nadřazené výzvy č. 53 a jsou též vyjmenovány ve výzvě MAS č. 10. Mezi povinné přílohy patří Studie proveditelnosti a Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility (jejich osnovy níže).

P4D_Osnova studie proveditelnosti_53.výzva_Bezpečnost dopravy

P5_Karta souladu – udržitelná mobilita_53. výzva_CLLD

 

Žádost o podporu se podává elektronicky v systému MS2014+, přístup je možný prostřednictvím tohoto odkazu. Žadatel pro podání žádosti v systému musí mít zřízen elektronický podpis. Manuál, jak podat v systému MS2014+ žádost, viz níže.

P1_Postup pro podání ŽoP v MS2014+_53. výzva_CLLD revize final

 

 

Pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP verze 1.12

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 53

Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 53

Text nadřazené výzvy č. 53

 

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s

Interní postupy IROP MAS Slavkovské bojiště, z.s. – schváleny 23. 8. 2018 Radou MAS

10. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Dopravní bezpečnost v obcích II.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *