Pokračujeme v konzultačním procesu MAP Bučovice, který jsme nastartovali už dříve https://slavkovskebojiste.cz/2023/01/31/konzultacni-proces-v-ramci-projektu-map-bucovice/

Cíle MAP Bučovice schválili členové všech pracovních skupin MAP Bučovice (24.5.2023) a ŘV MAP Bučovice (14.6.2023).

Nyní je předpokládáme veřejnosti k vyjádření. Své připomínky nám můžete zaslat na adresu map@slavkovskebojiste.cz do 31.8.2023. Děkujeme.

Priority a cíle MAP III ORP Bučovice

 1. Kvalitní zázemí pro všechny děti a žáky – materiální a finanční zabezpečení pro výuku všech dětí a žáků, včetně praktické výuky.
  1. Školy disponují dostatečnými kapacitami pro předškolní a základní vzdělávání dětí z dané obce či nejbližšího okolí.
  1. Školy disponují podnětným prostředím pro obnovování aktivit vesnického života.
  1. Školy i ostatní vzdělávací instituce jsou dobře udržované, vybavené moderními učebnami odbornými i kmenovými, nabízejí podnětné prostředí pro různé formy výuky.
  1. Základní a mateřské školy jsou vybaveny kompenzačními pomůckami pro potřeby společného vzdělávání
 • Kvalitní pedagogičtí pracovníci – metodická podpora pedagogických pracovníků, sdílení dobré praxe, finanční zabezpečení, zvyšování společenské prestiže profese, propojování pedagogických pracovníků a odborníků, zajištění speciálních pedagogů, školních psychologů, mentorů; setkávání oborově blízkých pedagogických pracovníků.
  • Základní i mateřské školy disponují dostatečnými personálními kapacitami pro zajištění společného vzdělávání
  • Podpora vedoucích pracovníků v oblasti psychohygieny a manažerských dovedností.
  • Podpora pedagogů v oblasti sdílení dobré praxe a vzájemného učení se od sebe.
  • Podpora pedagogů v oblasti obnovování aktivit praktického života na vesnici.
  • Podpora společného vzdělávání, vznik školských pedagogicko-psychologických poraden.
 • Snížení administrativní zátěže, dostatečný prostor pro vzdělávací činnostpedagogických pracovníků.
  • Podpora vedoucích pracovníků v oblasti snižování administrativní zátěže.
  • Podpora osobnostního rozvoje a vzdělávání pedagogů (v oblasti jejich profesní činnosti, inovativních metod, týmové spolupráce, sociálních a komunikativních dovedností a duševního rozvoje).
  • Podpora komunitního plánování.
 • Všestranný rozvoj dětí a žáků včetně podpory zdravého pohybu dětí a žáků ve výuce.
  • Dostupné a kvalitní zázemí pro tělovýchovu a sport.
  • Podpora výukové programů pro děti a žáky zaměřených na venkovní učení.
  • Podpora manuální zručnosti a aktivit života u dětí a žáků ve vesnickém prostředí.
  • Podpora volnočasových aktivit.
  • Podpora školy jako komunitního centra, společné aktivity škol a neziskových organizací.
  • Podpora kariérového poradenství, prohloubení spolupráce s místními odborníky, podnikatelskými subjekty.
Konzultační proces

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *