OPERAČNÍ PROGRAMTechnologie a aplikace pro konkurenceschopnost
PODPOROVANÉ AKTIVITYa) Robotizace, automatizace, digitalizace
b) Web, cloud
c) Komunikační a identifikační Infrastruktura
OPATŘENÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE4.1. Posílení zaměstnanosti, podnikání a rozvoje inovací v lokálním prostředí
ALOKACE VÝZVY MAS (CZV)10 460 000 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT250 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT2 140 000 Kč
Z čehož:
maximální přímé výdaje: 2 000 000,- Kč
maximální nepřímé výdaje: 140 000,- Kč (7% z přímých výdajů)
MÍRA PODPORYEvropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – 50 %
Vlastní zdroje žadatele: 50 %
DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY A ZAHÁJENÍ PŘÍJMU16.11.2023 od 12:00
DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ5.1.2024 do 12:00 včetně
SEMINÁŘ PRO ŽADATELE23.11. v 15:00 – Změna – Obecní úřad Hrušky č.p. 166
Registrujte se: https://forms.gle/xkztDS7keBZhp1FJ9
Prezentace ze semináře ZDE
ČASOVÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮVýdaje jsou způsobilé až od podání Žádosti o podporu do Výzvy ŘO v MS2021+ nikoli k datu podání projektového záměru na MAS.

Zacílení podpory:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení. Jedná se o následující aktivity:

a) Robotizace, automatizace, digitalizace

b) Web, cloud

c) Komunikační a identifikační Infrastruktura

Výběrem jedné nebo více z předcházejících aktivit musí dojít k naplnění podmínek výrazného posunu v dané oblasti, a to zejména tím, že bude pro žadatele znamenat nové či rozšířené řešení. Pouhá realizace některé z výše uvedených aktivit sama o sobě výrazný posun nevytvoří. Podmínky výrazného posunu jsou následující:

 • lze uskutečnit i čistě jen na bázi cloudového řešení nebo prostřednictvím licenčního sjednání, pakliže budou tato řešení čerpat data z technologií nebo systému implementovaných v podniku
 • pořizované technologie / služby musí pro společnost přinášet nové funkcionality, nesmí se jednat o pouhou technologickou obměnu
 • pořizované technologie / služby musí být v rámci realizace projektu propojeny s vnitropodnikovým systémem či jeho externí obdobou a umožňovat datovou komunikaci

Oprávnění žadatelé:

 • mikro, malý a střední podnik s historií min. 2 roky

Žadatel o podporu musí ke dni podání Žádosti o podporu splňovat následující podmínky:

a) Je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání;

b) Je oprávněn k podnikání v ekonomické činnosti, ve které je projekt realizován;

c) Uvedl údaje v rozsahu požadovaném dle § 14, odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZoRP), ve znění pozdějších předpisů:

 • v IS KP 21+ zapsal informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán, nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci;
 • má zapsány skutečné majitele právnické osoby podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (splnění podmínky ověří ZS);
 • v IS KP 21+ zapsal informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu;

d) Podle svého čestného prohlášení není v likvidaci;

e) Podle svého čestného prohlášení je registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou zdaňovacích období6 předcházejících datu podání žádosti o podporu;

Další podmínky, které musí žadatel ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace splňovat naleznete v Textu nadřazené výzvy Technologie pro MAS (CLLD) – výzvy I. – kap. 5.2

Nepodporované kategorie CZ-NACE:

 • Výroba, zpracování a uvádění tabáku a tabákových výrobků na trh (12, 46.35, 47.26 ad.)
 • Sekce A – Zemědělství, lesnictví a rybářství (01, 02, 03)
 • Sekce J – Informační a komunikační činnosti (61)
 • Sekce K – Peněžnictví a pojišťovnictví (64, 65, 66)
 • Sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti (82)
 • Sekce R – Kulturní, zábavní a rekreační činnosti (92)

Dále je vyloučeno poskytnout podporu de minimis na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu.

Výzva MAS a přílohy výzvy:

Text výzvy MAS Slavkovské bojiště – 1. výzva MAS Slavkovské bojiště – OP TAK – Technologie v území MAS

Příloha č. 1 Kontrolní list pro administrativní fázi posouzení

Příloha č. 2 Kontrolní list pro věcnou fázi posouzení

Příloha č. 3 Osnova podnikatelského záměru

Příloha č. 4 Čestné prohlášení o plátcovství daně z příjmu

Příloha č. 5 Čestné prohlášení o velikosti podniku

Příloha č. 6 Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se SCLLD

Příloha č. 7 Interní postupy MAS

Text a přílohy nadřazené výzvy:

PŘIJATÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY A JEJICH HODNOCENÍ:

Seznam přijatých projektových záměrů V1

Výsledek administrativní fáze posouzení V1

1. Výzva Technologie pro MAS – OP TAK

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *