OPERAČNÍ PROGRAMIntegrovaný regionální operační program
PODPOROVANÉ AKTIVITYInfrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
OPATŘENÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE5.1. Zvýšení bezpečnosti v rámci infrastruktury pro pěší
ALOKACE VÝZVY MAS (CZV)6 000 000 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT500 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT2 000 000 Kč
MÍRA PODPORY Z EFRR A STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO PROJEKTPřechodový region:
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – 80 %
Státní rozpočet (SR) – 15 %
Vlastní zdroje žadatele: 5 %
DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY29.2.2024 12:00
DATUM ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ29.2.2024 12:00
DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ26.4.2024 12:00

Seminář pro žadatele se uskuteční 7.3.2024 od 14:00 dle zájmu, buďto na hasičské zbrojnici v Hruškách u Slavkova, Hrušky 2 nebo přímo v kanceláři MAS, Hrušky 166. Prosím, svoji účast nahlašujte prostřednictvím tohoto formuláře.

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2021+.

Změna oproti období 2014-2020:  Na MAS se prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky:
v9ykw53) budou předkládat pouze zjednodušené projektové záměry, nikoli kompletní projektové žádosti tak, jak tomu bylo v předchozím programovém období. Vzor projektového záměru je přílohou dokumentace k výzvě níže. Součástí datové zprávy s projektovým záměrem musí být i případné přílohy uváděné v textu výzvy.

Podporované aktivity: 

Specifický cíl 5.1: Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech

o Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

  • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy (A);
  • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách (B)
    Dílčí aktivity (podaktivity) mohou být v projektu libovolně kombinovány.

Komunikací pro pěší se rozumí:

  • samostatná stezka pro chodce, chodník a pás pro chodce v přidruženém prostoru pozemní komunikace, stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem (s dopravním značením C9a/C9b) nebo stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem (s dopravním značením C10a/C10b) umístěná samostatně nebo v přidruženém prostoru pozemní komunikace (souhrnné označení „stezka pro chodce“).

Výstupem výstavby komunikace pro pěší je těleso nové stezky pro chodce.

Pojem rekonstrukce/modernizace komunikace pro pěší zahrnuje stavební úpravy stávající stezky pro chodce, případně i stávající stezky pro cyklisty, spojené s přestavbou zemního tělesa nebo konstrukčních vrstev, jejímž výsledkem je změna nivelety, směrového vedení nebo šířkového uspořádání stezky pro chodce.

Stavební úpravy komunikace pro pěší a pro cyklisty a instalace prvků zklidňujících dopravu zahrnují výstavbu nové nebo stavební úpravy stávající stezky pro chodce nebo stezky pro cyklisty, spojené s přestavbou zemního tělesa nebo konstrukčních vrstev, jejímž výsledkem je změna nivelety, směrového vedení nebo šířkového uspořádání stezky pro chodce nebo stezky pro cyklisty, nebo alespoň souvislé úpravy povrchu odpovídající části hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace v trase liniového opatření.

Způsobilé výdaje:

Základní hlediska způsobilosti výdajů jsou uvedena v kapitole 7 Obecných pravidel. Při financování projektu bude využita paušální sazba ve výši 7 % na paušální náklady. Základní podmínky aplikace paušální sazby jsou uvedeny v kapitole 7.2.3 Obecných pravidel.
Způsobilé výdaje se dělí na: přímé a nepřímé výdaje.

  • přímé výdaje, které musí být doloženy daňovými, účetními či dalšími doklady dle kapitoly 3.2.5.2.5 těchto Specifických pravidel a na jejichž základě dojde k výpočtu paušálních nákladů,
  • nepřímé, paušální náklady, jejichž výše je stanovena za pomoci paušální sazby a které není potřeba prokazovat daňovými, účetními či dalšími doklady. Náklady, na jejichž financování je použita paušální sazba, nelze zahrnout mezi přímé výdaje projektu.

Výzva a její přílohy:

Nadřazená výzva ŘO č. 60

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce V60

Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce V60

PŘIJATÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY A JEJICH HODNOCENÍ:

4. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Bezpečnost pro pěší

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *