OPERAČNÍ PROGRAMIntegrovaný regionální operační program
PODPOROVANÉ AKTIVITYInfrastruktura sociálních služeb
OPATŘENÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE2.1 Rozvoj sociálních služeb
ALOKACE VÝZVY MAS (CZV)2 739 215 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT500 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT913 071 Kč
MÍRA PODPORY Z EFRR A STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO PROJEKTPřechodový region:
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – 80 %
Státní rozpočet (SR) – 15 %
Vlastní zdroje žadatele: 5 %
DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY19.1.2024 12:00
DATUM ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ19.1.2024 12:00
DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ15.3.2024 12:00

Seminář pro žadatele se uskuteční 6.2.2024 od 14:00 přímo v kanceláři MAS – OÚ Hrušky, Hrušky 166. Prosím, svoji účast nahlašujte prostřednictvím tohoto formuláře.
Prezentace ze semináře

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2021+.

Změna oproti období 2014-2020:  Na MAS se prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky:
v9ykw53) budou předkládat pouze zjednodušené projektové záměry, nikoli kompletní projektové žádosti tak, jak tomu bylo v předchozím programovém období. Vzor projektového záměru je přílohou dokumentace k výzvě níže. Součástí datové zprávy s projektovým záměrem musí být i případné přílohy uváděné v textu výzvy.

Podporované aktivity: 

Výzva je zaměřena na aktivitu specifického cíle 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech:
Infrastruktura sociálních služeb

  • sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“).

Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových a stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze pro sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uvedené v příloze č. 7 těchto Specifických pravidel.

Způsobilé výdaje:

Základní hlediska způsobilosti výdajů jsou uvedena v kapitole 7 Obecných pravidel. Při financování projektu bude využita paušální sazba ve výši 7 % na paušální náklady. Základní podmínky aplikace paušální sazby jsou uvedeny v kapitole 7.2.3 Obecných pravidel.
Způsobilé výdaje se dělí na: přímé a nepřímé výdaje.

  • přímé výdaje, které musí být doloženy daňovými, účetními či dalšími doklady dle kapitoly 4.2.5 těchto Specifických pravidel a na jejichž základě dojde k výpočtu paušálních nákladů,
  • nepřímé, paušální náklady, jejichž výše je stanovena za pomoci paušální sazby a které není potřeba prokazovat daňovými, účetními či dalšími doklady. Náklady, na jejichž financování je použita paušální sazba, nelze zahrnout mezi přímé výdaje projektu.

Výzva a její přílohy:

Nadřazená výzva ŘO č. 49

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce V49

Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce V49

PŘIJATÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY A JEJICH HODNOCENÍ:

3. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Sociální služby

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *