Projekt Posílení kapacit MAS Slavkovské bojiště pro realizaci SCLLD je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zajistit chod MAS Slavkovské bojiště při plné realizaci SCLLD v letech 2018-2023.

Třetí zpráva o plnění SCLLD MAS Slavkovské bojiště byla podána v lednu roku 2019 a popisovala posun v období od 1.7. do 31.12.2018:

OPZ: 26.6.2018 byl uzavřen příjem žádostí ve třech výzvách MAS Slavkovské bojiště z OPZ na opatření CLLD 3.2.3 Prorodinná opatření, 1.2.1b Rozvoj sociálních služeb a 3.2.1 Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob. Bylo podáno šest projektů, z nichž byly všechny MAS doporučeny k financování.
5.10.2018 byla otevřena výzva na opatření 3.2.2 Podpora sociálního podnikání, příjem žádostí je otevřen do 28.2.2019.
PRV: Od 7.6.2018 do 6.7.2018 byla otevřena výzva na příjem žádostí v opatření 3.1.1a Rozvoj zemědělských podniků, 3.1.1b Rozvoj zpracovatelských podniků, 3.1.2 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky, opatření 3.1.1c Rozvoj zemědělské infrastruktury a 5.1.1 Výsadba/obnova zeleně v krajině (Realizace plánů společných zařízení). Bylo podáno 19 projektů, z nichž byly všechny doporučeny MAS k podpoře.
17.12.2018 byly otevřeny další výzvy z PRV v těchto opatřeních: 3.1.1a Rozvoj zemědělských podniků, 3.1.1b Rozvoj zpracovatelských podniků, 3.1.2 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky, opatření 3.1.5a Podpora spolupráce podnikatelů a 3.1.5b Podpora krátkých dodavatelských řetězců. Příjem žádostí je otevřen do 30.4.2019.
IROP: 7.9.2018 byly vyhlášeny výzvy v těchto opatření z IROP: 1.1.1 Podpora předškolního vzdělávání, 1.1.2 Zkvalitňování výuky na ZŠ, 4.5.1 Řešení dopravní bezpečnosti. Příjem žádostí je otevřen do 15.1.2019. Od 17.12.2018 jsou vyhlášeny výzvy 1.2.2 Výstavba sociálních bytů a 1.1.3 Podpora zájmového vzdělávání. Příjem žádostí je otevřen do 29.3.2019.
OPŽP: Byla schválena Žádost o změnu – přidány do SCLLD MAS Slavkovské bojiště opatření z Operačního programu Životní prostředí.“

Druhá zpráva o realizaci SCLLD MAS Slavkovské bojiště byla podána v červenci 2018 a zahrnovala období od 1.1. do 30.6.2018:

„OPZ: 31.1.2018 byl uzavřen příjem žádostí v první vyhlášené výzvě MAS Slavkovské bojiště z OPZ na opatření CLLD 3.2.3 Prorodinná opatření. Byly podány tři projekty, z nichž byl jeden vybrán MAS k podpoře. Od 26.3.2018 do 26.6.2018 byly otevřeny další tři výzvy z OPZ na opatření CLLD 3.2.3 Prorodinná opatření, opatření 1.2.1b Rozvoj sociálních služeb, 3.2.1 Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob, celkem bylo podáno 6 projektů.
PRV: Od 26.1.2018 do 23.2.2018 byla vyhlášena výzva z Programu rozvoje venkova na opatření 3.1.1a Rozvoj zemědělských podniků, 3.1.1b Rozvoj zpracovatelských podniků a 3.1.2. Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky. Bylo podáno 19 projektů, z nichž byly všechny doporučeny MAS k podpoře.
Od 7.6.2018 do 6.7.2018 byla otevřena další výzva na příjem žádostí v opatření 3.1.1a Rozvoj zemědělských podniků, 3.1.1b Rozvoj zpracovatelských podniků, 3.1.2 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky, opatření 3.1.1c Rozvoj zemědělské infrastruktury a 5.1.1 Výsadba/obnova zeleně v krajině (Realizace plánů společných zařízení). Bylo podáno 19 projektů.
IROP: Započala práce na vyhlášení výzev v těchto opatření z IROP: 1.1.1 Podpora předškolního vzdělávání, 1.1.2 Zkvalitňování výuky na ZŠ, 1.1.3 Podpora zájmového vzdělávání, 1.2.1 Rozvoj sociálních služeb, 1.2.2 Výstavba sociálních bytů, 2.4.1 Opravy národních kulturních památek a jejich okolí, 4.5.1 Řešení dopravní bezpečnosti. 
OPŽP: 31.5.2018 byla podána Změna strategie Isg na přidání programového rámce Operačního programu životní prostředí na realizaci opatření: 5.1.1, Výsadba/obnova zeleně v krajině, podpora zachování krajinného rázu a opatření 5.1.2. Zlepšování vodního režimu v krajině.“

SCLLD MAS Slavkovské bojiště byla schválena 8.11.2017 a v lednu 2018 byla podána první Zpráva o plnění strategie za první měsíc realizace:

OPZ: 8.12.2017 byla vyhlášena první výzva z OPZ na Opatření CLLD 3.2.3 Prorodinná opatření. 
PRV: Byla připravena výzva z Programu rozvoje venkova na Opatření 3.1.1a Rozvoj zemědělských podniků, 3.1.1b Rozvoj zpracovatelských podniků a 3.1.2. Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky, Valná hromada MAS Slavkovské bojiště schválila dne 30.11.2017 preferenční kritéria pro výběr projektů. Opatření 3.1.1c Rozvoj zemědělské infrastruktury, 3.1.4a Podpora spolupráce podnikatelů, 3.1.4b Podpora krátkých dodavatelských řetězců, 5.1.1 Realizace plánů společných zařízení budou vyhlášena v průběhu roku 2018 dle harmonogramu výzev MAS do PRV.
IROP: Započala práce na vyhlášení výzev přípravou interních postupů, které schválila Valná hromada MAS Slavkovské bojiště 30.11.2017. Jedná se o opatření z IROP 1.1.1 Podpora předškolního vzdělávání, 1.1.2 Zkvalitňování výuky na ZŠ, 1.1.3 Podpora zájmového vzdělávání, 1.2.1 Rozvoj sociálních služeb, 1.2.2 Výstavba sociálních bytů, 2.4.1 Opravy národních kulturních památek a jejich okolí, 4.3.1 Zlepšení infrastruktury pro cestování veřejnou hromadnou dopravou, 4.4.1 Výstavba cyklostezek pro dopravu obyvatel do zaměstnání, škol a službami, 4.5.1 Řešení dopravní bezpečnosti, 6.1.1 Tvorba územních studií.
V dalších neprojektových opatřeních došlo k pokroku v těchto opatřeních:
1.1.4 Vzdělávání pedagogů – 9.11.2017 školení pro zástupce škol České školní inspekce, v dalších opatření ve sledovaném období nedošlo, neboť sledované období je příliš krátké.“

Aktuální verze Strategie MAS Slavkovské bojiště

Analytická část SCLLD MAS Slavkovské bojiště
Strategická část SCLLD MAS Slavkovské bojiště
Implementační část SCLLD MAS Slavkovské bojiště
Finanční plán a harmonogram
Indikátorový plán
SCHÉMA SCLLD